foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Inspectoratul Școlar Județean Suceava urmărește realizarea politicilor şi programelor de dezvoltare ale învăţământului preuniversitar în profil teritorial, asigurarea cadrului organizatoric şi funcţional favorabil creşterii calităţii serviciilor educative în şcoli, care să permită tinerilor absolvenţi o mai buna orientare într-o economie şi o societate bazată pe cunoaştere.

ISJ Suceava

Rădăcinile educaţiei sunt amare, dar fructul este dulce. AristotelResurse umane

 Tabel nominal cu rezultatele obţinute la inspecţiile speciale la clasă susținute, în perioada 25-27 ianuarie 2023, de către cadrele didactice titulare care au solicitat întregirea normei didactice de predare-învățare-evaluare pe o unitate de învățământ/ specializare/ specializări începând cu data de 01.09.2023, în conformitate cu prevederile art. 24 din Metodologia-cadru de mobilitate a personalului didactic de predare în anul școlar 2023-2024 aprobată prin OME nr. 6218/09.11.2022 - afișat astăzi, 27.01.2023

FIŞA DE EVALUARE a activităţii profesionale, didactice şi ştiinţifice a cadrelor didactice titulare, participante la etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2023-2024

Tabel nominal cuprinzând cadrele didactice titulare care au solicitat întregirea normei didactice de predare-învățare-evaluare pe o unitate de învățământ/specializare/specializări începând cu data de 01.09.2023, în conformitate cu prevederile art. 24 din Metodologia-cadru de mobilitate a personalului didactic de predare în anul școlar 2023-2024 aprobată prin OME nr. 6218/09.11.2022, repartizate pentru susţinerea inspecțiilor speciale la clasă în perioada 25-27 ianuarie 2023 - afișat astăzi, 20.01.2023

Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2023 – 2024 – afișat astăzi, 05.12.2022

Ordinul Ministrului Educației nr. 6.218 din 09.11.2022, pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023-2024– afișat astăzi, 29.11.2022

Cerere pentru completarea normei didactice de predare – afișat astăzi, 05.12.2022

Cerere pentru obţinerea acordului/acordului de principiu pentru transfer/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ/modificarea repartizării pe perioada viabilității postului/modificarea încadrării – afișat astăzi, 05.12.2022

Cerere de transfer pentru restrângere de activitate/ pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ (sau la cerere în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2)/ modificarea repartizării pe perioada viabilității postului/modificarea încadrării – afișat astăzi, 05.12.2022

Cerere de repartizare pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioada viabilității postului, conform prevederilor art. 931 din Legea educației naționale nr. 1/ 2011, cu modificările și completările ulterioare – afișat astăzi, 05.12.2022

Cerere de pretransfer prin schimb de posturi prin consimţământ scris/ modificarea repartizării pe perioada viabilității postului prin schimb de posturi prin consimţământ scris – afișat astăzi, 05.12.2022

Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2023 - 2024 – afișat astăzi, 05.12.2022

Cerere de înscriere la concursul naţional/judeţean/testarea la nivel judeţean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2023 – afișat astăzi, 05.12.2022

Calculul mediei de departajare – afișat astăzi, 05.12.2022

 Specializări care conferă dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul special, fără să mai fie necesar un stagiu atestat de pregătire teoretică şi practică în educaţie specială, efectuat separat, în afara pregătirii iniţiale – afișat astăzi, 05.12.2022

 Acord pentru detaşare în interesul învăţământului în anul şcolar 2022-2023 – afișat astăzi, 05.12.2022

 Cerere de detaşare la cerere prin concurs specific – afișat astăzi, 05.12.2022

Cerere de detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată – afișat astăzi, 05.12.2022

Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza notei/ mediei de cel puţin 7,00 (șapte) obţinute la concursurile naţionale pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 sau 2017 – afișat astăzi, 05.12.2022

Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor de cel puţin 5 (cinci) obţinute la concursurile naţionale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2022, 2021 sau 2020 – afișat astăzi, 05.12.2022

Cerere de încadrare, în anul şcolar 2023-2024, în sistemul de plata cu ora – afișat astăzi, 05.12.2022

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anunt! Organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de educatoare la nivelul unității de învățământ: Grădinița cu Program Prelungit "Pinocchio" Fălticeni - afișat astăzi 07.11.2022

Rezultatele finale obținute de candidații înscriși la Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la nivelul judeţului Suceava din data de 30 august 2022 – afișat astăzi, 31 august 2022

Rezultatele finale obținute de candidații înscriși la Testarea pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la nivelul judeţului Suceava din data de 30 august 2022 – afișat astăzi, 31 august 202

Anunț! Programarea ședințelor de repartizare a candidaților pe posturile didactice/catedrele rămase neocupate valabile pentru anul școlar 2022-2023 – afișat astăzi, 31 august 2022

 Lista notelor initiale Concurs - suplinire calificată

Lista notelor initiale Testare - suplinire necalificată

Rezultatele obținute de către candidaţii care au susținut proba practică în cadrul Concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la nivelul judeţului Suceava din data de 30 august 2022 - listă reactualizată afișată astăzi, 30 august 2022

Rezultatele obținute de către candidaţii care au susținut proba practică în cadrul Concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la nivelul judeţului Suceava din data de 30 august 2022 – afișat astăzi, 29 august 2022

Repartizarea candidaților înscriși la CONCURSUL JUDEȚEAN pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor în învățământul preuniversitar de stat, din 30 august 2022 – afișat astăzi, 29 august 2022

Repartizarea candidaților înscriși la Testarea județeană pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor în învățământul preuniversitar de stat din 30 august 2022 – afișat astăzi, 29 august 2022

Anunț – În atenția candidaților înscriși la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate la nivelul judeţului, sesiunea 2022- afișat astăzi, 2 august 2022

Anunț – În atenția candidaților înscriși la testarea pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate la nivelul judeţului, sesiunea 2022- afișat astăzi, 2 august 2022

Anunț! Programarea susținerii probelor practice din cadrul Concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la nivelul judeţului Suceava - afișat astăzi, 28 august 2022

Anunț privind programarea ședinței de repartizare din data 23 august 2022 – afișat astăzi, 22 august 2022

Fișă de înscriere la concursul județean/testarea județeană din data de 30 august 2022

Declarație pe proprie răspundere - concursul județean/testarea județeană din data de 30 august 2022

Lista cu punctajele obținute în urma evaluării dosarelor depuse de către cadrele didactice titulare în vederea participării la etapa de detașare la cerere cu punctaj specific, sesiunea 2022

Anunț! Programarea ședinței de repartizare a cadrelor didactice titulare înscrise la etapa de detașare la cerere prin concurs specific - afișat astăzi, 19 august 2022

Anunț! Reprogramarea ședinței de repartizare pe posturi didactice/ catedre vacante/rezervate din învățământul preuniversitar din data de 18.08.2022

Anunț privind programarea ședințelor de repartizare din data de 18 august 2022 – afișat astăzi, 17 august 2022

Anunț privind programarea ședințelor de repartizare din data de 18 august 2022 – afișat astăzi, 11 august 2022

Cerere de înscriere la concursul naţional/judeţean/testarea la nivel judeţean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2022 - afișat astăzi, 4 august 2022

Anunț privind programarea ședințelor de repartizare din data de 18 august – afișat astăzi, 4 august 2022

Calendarul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate la nivelul judeţului, sesiunea 2022- afișat astăzi, 2 august 2022

Calendarul testării pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate la nivelul judeţului, sesiunea 2022- afișat astăzi, 2 august 2022

Anunț – În atenția candidaților înscriși la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate la nivelul judeţului, sesiunea 2022- afișat astăzi, 2 august 2022

Anunț – În atenția candidaților înscriși la testarea pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate la nivelul judeţului, sesiunea 2022- afișat astăzi, 2 august 2022

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete de la nivelul județului Suceava pentru anul școlar 2022-2023 - afișată astăzi, 2 august 2022

Programarea ședințelor de repartizare a candidaților, indiferent de statutul acestora, care au obținut note de cel puțin 7 (șapte) la proba scrisă, respectiv la inspecția specială/proba practică din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din data de 13 iulie 2022– afișat astăzi, 28 iulie 2022

Programarea ședințelor de repartizare a cadrelor didactice titulare și a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică de predare incompletă, care se încadrează în prevederile art. 74 alin. (3) lit. b)-f) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 5578/10.11.2021– afișat astăzi, 28 iulie 2022

Graficul de vizualizare a lucrărilor scrise din cardrul concursului național de ocupare a posturilor didactice, catedrelor declarate vacante/rezervate, sesiunea 2022 - afișat astăzi, 28 iulie 2022

Rezultatele finale obținute după soluționarea contestațiilor din cadrul Concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2022– afișat astăzi, 27 iulie 2022

Rezultatele finale obținute după soluționarea contestațiilor din cadrul Concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2022 – afișat astăzi, 27 iulie 2022

Rezultatele obținute la proba scrisă din cadrul Concursului de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor din învățământul preuniversitar din 13 iulie 2022 - afișat astăzi, 19.07.2022

Accesul candidaților în sălile din centrele de concurs la proba scrisă este permis PÂNĂ LA ORA 8.00 - afișat astăzi, 11.07.2022

Anunț privind depunerea contestațiilor la nota obținută la proba scrisă din cadrul Concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor în învățământul preuniversitar, sesiunea 2022 - afișat astăzi, 11.07.2022

Formular pentru depunerea contestației - Centrul nr. 1, organizat la Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava

Formular pentru depunerea contestației - Centrul nr. 2, organizat la Școala Gimnazială “Miron Costin” Suceava

Formular pentru depunerea contestației - Centrul nr. 3, organizat la Colegiul Tehnic “Petru Mușat” Suceava

Lista candidaților înscriși la nivelul județului Suceava pentru susținerea probei scrise din cadrul Concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor în învățământul preuniversitar, sesiunea 2022 - afișat astăzi, 11.07.2022

Lista candidaților înscrişi pentru susţinerea probei scrise din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor în învățământul preuniversitar de stat, 13 iulie 2022 --- REPARTIZAȚI PE SĂLI la CENTRUL NR. 1: COLEGIUL TEHNIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" SUCEAVA – afișat astăzi, 11 iulie 2022

Lista candidaților înscrişi pentru susţinerea probei scrise din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor în învățământul preuniversitar de stat, 13 iulie 2022 --- REPARTIZAȚI PE SĂLI la CENTRUL NR. 2: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRON COSTIN" SUCEAVA– afișat astăzi, 11 iulie 2022

Lista candidaților înscrişi pentru susţinerea probei scrise din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor în învățământul preuniversitar de stat, 13 iulie 2022 --- REPARTIZAȚI PE SĂLI la CENTRUL DE CONCURS NR. 3: COLEGIUL TEHNIC „PETRU MUȘAT” SUCEAVA – afișat astăzi, 11 iulie 2022

Anunț! În atenția absolvenților promoției 2022/ absolvenților 2022 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic înscriși la concursul de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar, sesiunea 2022 care nu au validat fișele de înscriere în perioada 6-8 iulie 2022 - afișat astăzi 8 iulie 2022

 Disciplinele de concurs la care se va susține proba scrisă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar din data de 13 iulie 2022 organizat la CENTRUL NR. 3: COLEGIUL TEHNIC "PETRU MUȘAT" SUCEAVA - afișat astăzi, 4 iulie 2022

Disciplinele de concurs la care se va susține proba scrisă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar din data de 13 iulie 2022, organizat la CENTRUL NR. 2: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRON COSTIN" SUCEAVA - afișat astăzi, 4 iulie 2022

Disciplinele de concurs la care se va susține proba scrisă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar din data de 13 iulie 2022 organizat la CENTRUL NR. 1: COLEGIUL TEHNIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" SUCEAVA - afișat astăzi, 4 iulie 2022 

Rezultatele inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice obținute de către candidații înscriși la Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2022 - afișat astăzi, 4 iulie 2022

Lista cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscrise la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2022, care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate - Afișat și reactualizat astăzi, 22.06.2022

Lista candidaților care au solicitat folosirea rezultatele inspecțiilor la clasă în profilul postului și la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar din 13 iulie 2022 – afișat astăzi, 24 mai 2022

Lista candidaților repartizați în unitățile de învățământ preuniversitar pentru a susține proba practică din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2022 – afișat astăzi, 23 mai 2022 – reactualizată în data de 24 mai 2022

Lista cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscrise la Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2022, care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate – afișat astăzi, 23 mai 2022 – reactualizată în data de 24 mai 2022

Lista candidaților repartizați în unitățile de învățământ preuniversitar pentru a susține inspecția specială la clasă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2022 – afișat astăzi, 23 mai 2022 – reactualizată în data de 24 mai 2022

Lista cu punctajele obținute în urma evaluării dosarelor depuse de către cadrele didactice titulare în vederea participării la etapa de detașare la cerere, sesiunea 2022 - afișat astăzi, 23.05.2022

Anunt! În atenția tuturor candidaților care au depus dosar de înscriere la Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2022 și care vor susține inspecții speciale la clasă și/sau probe practice angajate – afișat astăzi, 23 mai 2022

Lista candidaților repartizați în unitățile de învățământ preuniversitar pentru a susține inspecția specială la clasă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2022 – afișat astăzi, 23 mai 2022

Lista candidaților repartizați în unitățile de învățământ preuniversitar pentru a susține proba practică din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2022 – afișat astăzi, 23 mai 2022

Lista cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscrise la Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2022, care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate – afișat astăzi, 23 mai 2022

Lista posturilor vacante/rezervate pentru concurs la nivel national - 7 mai 2022

Alocarea posturilor didactice/ catedrelor la centrele de înscriere pentru Concursul naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea mai-august 2022 - Afișat astăzi, 05.05.2022

Copertă dosarului de înscriere la concursul de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar – afișat astăzi, 6 mai 2022

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete de la nivelul județului Suceava pentru anul școlar 2022-2023 – afișat astăzi, 6 mai 2022

Declarație pe proprie răspundere că nu desfășor activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice – pentru Centrul de înscriere nr. 1: Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava – afișat astăzi, 6 mai 2022

Declarație pe proprie răspundere că nu desfășor activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice – pentru Centrul de înscriere nr. 2: Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava – afișat astăzi, 6 mai 2022

Declarație pe proprie răspundere că nu desfășor activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice – pentru Centrul de înscriere nr. 3: Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava – afișat astăzi, 6 mai 2022

Declarație pe proprie răspundere că nu desfășor activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice – pentru Centrul de înscriere nr. 4: Inspectoratul Școlar Județean Suceava – afișat astăzi, 6 mai 2022

Declarație pe proprie răspundere candidat înscris/înscrisă la examenul național de definitivare în învățământ în JUDEȚUL SUCEAVA, sesiunea 2022, declar pe propria răspundere că doresc să folosesc rezultatele inspecțiilor la clasă în PROFILUL POSTULUI și la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar din 13 iulie 2022 – pentru Centrul de înscriere nr. 1: Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava – afișat astăzi, 6 mai 2022

Declarație pe proprie răspundere candidat înscris/înscrisă la examenul național de definitivare în învățământ în JUDEȚUL SUCEAVA, sesiunea 2022, declar pe propria răspundere că doresc să folosesc rezultatele inspecțiilor la clasă în PROFILUL POSTULUI și la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar din 13 iulie 2022 – pentru Centrul de înscriere nr. 2: Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava – afișat astăzi, 6 mai 2022

Declarație pe proprie răspundere candidat înscris/înscrisă la examenul național de definitivare în învățământ în JUDEȚUL SUCEAVA, sesiunea 2022, declar pe propria răspundere că doresc să folosesc rezultatele inspecțiilor la clasă în PROFILUL POSTULUI și la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar din 13 iulie 2022 – pentru Centrul de înscriere nr. 3: Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava – afișat astăzi, 6 mai 2022

Declarație pe proprie răspundere candidat înscris/înscrisă la examenul național de definitivare în învățământ în JUDEȚUL SUCEAVA, sesiunea 2022, declar pe propria răspundere că doresc să folosesc rezultatele inspecțiilor la clasă în PROFILUL POSTULUI și la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar din 13 iulie 2022 – pentru Centrul de înscriere nr. 4: Inspectoratul Școlar Județean Suceava – afișat astăzi, 6 mai 2022

Programul de depunere a dosarelor în centrele de înscriere la Concursul naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea mai-august 2022- Afișat astăzi, 05.05.2022

Programul de validare a înscrierii, prin semnătură, de către candidați - Afișat astăzi, 05.05.2022

Anunț! În atenția absolvenților promoției 2022/ absolvenților 2022 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic înscriși la concursul de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar, sesiunea 2022- Afișat astăzi, 05.05.2022

Anunț! Afișarea listei tuturor candidaților înscriși pentru susținerea inspecției speciale la clasă/probei practice/orale la unitățile la care au fost repartizați - Afișat astăzi, 05.05.2022

 

 

FIŞA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSURILE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE (2022), afișat asăzi 03.05.2022

EXTRAS din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023, anexă la ordinul ministrului educaţiei nr. 5578/10.11.2021 - privind ORGANIZAREA și DESFĂȘURAREA CONCURSULUI NAȚIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2022 – afișat astăzi, 2 mai 2022din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023, anexă la ordinul ministrului educaţiei nr. 5578/10.11.2021 - privind ORGANIZAREA și DESFĂȘURAREA CONCURSULUI NAȚIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar,  sesiunea 2022 – afișat astăzi, 2 mai 2022

EXTRAS din C A L E N D A R U L mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2022 – 2023 - privind concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2022 – afișat astăzi, 2 mai 2022

CEREREA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL NAŢIONAL/judeţean/testarea la nivel judeţean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2022– afișat astăzi, 2 mai 2022

Calculul MEDIEI de DEPARTAJARE – afișat astăzi, 2 mai 2022

Ordinul Ministrului Educației nr. 5852/20.12.2021 de aprobare a CENTRALIZATORULUI privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru concursul național de definitivare în învățământ 2022– afișat astăzi, 2 mai 2022

SPECIALIZĂRI care conferă dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul special, fără să mai fie necesar un stagiu atestat de pregătire teoretică şi practică în educaţie specială, efectuat separat, în afara pregătirii iniţiale – afișat astăzi, 2 mai 2022 care conferă dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul special, fără să mai fie necesar un stagiu atestat de pregătire teoretică şi practică în educaţie specială, efectuat separat, în afara pregătirii iniţiale – afișat astăzi, 2 mai 2022

M O D E L E DE S U B I E C T E pentru Concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar 2022 – afișat astăzi, 2 mai 2022

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete de la nivelul județului Suceava pentru anul școlar 2022-2023 - afișat astăzi, 12.04.2022

Programarea ședințelor de repartizare a cadrelor didactice titulare/angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, care participă la etapa de transfer/pretransfer/schimb de posturi/modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei - afișat astăzi, 01.04.2022

Programul pentru depunerea contestațiilor la punctajele acordate cadrele didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar – afișat astăzi, 28.03.2022

Tabel nominal cuprinzând cadrele didactice titulare, care în perioada 22-25 martie 2022 au depus dosar de înscriere pentru participarea la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar de la nivelul județului Suceava – afișat astăzi, 28.03.2022

Tabel nominal cuprinzând cadrele didactice cu statut de cadru didactic angajat pe durata de viabilitate a postului care, în perioada 22-25 martie 2022, au depus dosar de înscriere pentru participarea la etapa de modificare a repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră între unitățile de învățământ preuniversitar de la nivelul județului Suceava – afișat astăzi, 28.03.2022

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete de la nivelul județului Suceava pentru anul școlar 2022-2023 - afișat astăzi, 22.03.2022

Condițiile specifice de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar în etapa de pretransfer consimțit, sesiunea 2022 avizate de către Comisia județeană de mobilitate - afișat astăzi, 22 martie 2022

Lista cadrelor didactice pentru care s-a propus modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, începând cu anul școlar 2021-2022, dar NU ÎNTRUNESC CONDIȚIILE GENERALE ȘI SPECIFICE impuse conform prevederilor art. 93^1 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. i), art. 51-53 și art. 113 alin. (1)-(2) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022-2023, aprobată prin OME nr. 5578/10.11.2021, numită în continuare Metodologie, la termenul prevăzut la pct. I, alin. (6) – afișat astăzi, 21.03.2022

Lista cadrelor didactice pentru care s-a propus modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, începând cu anul școlar 2022-2023, în condițiile art. 93^1 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. i), art. 51-53 și art. 113 alin. (1)-(2) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022-2023, aprobată prin OME nr. 5578/10.11.2021, numită în continuare Metodologie, la termenul prevăzut la pct. I, alin. (6) – afișat astăzi, 21.03.2022

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete de la nivelul județului Suceava pentru anul școlar 2022-2023- afișat astăzi, 14.03.2022

Programarea ședinței de repartizare pentru soluționarea cererilor de restrângere de activitate parțiale sau totale, sesiunea 2022 - afișat astăzi, 07.03.2022edinței de repartizare pentru soluționarea cererilor de restrângere de activitate parțiale sau totale, sesiunea 2022 - afișat astăzi, 07.03.2022

Tabel nominal cuprinzând cadrele didactice titulare care intră în reducere de activitate, începând cu 1.09.2022.

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete de la nivelul județului Suceava pentru anul școlar 2022-2023 - afișat astăzi, 21.02.2022

C A L E N D A R U L mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2022 - 2023 – afișat astăzi, 10.02.2022

Ordinul Ministrului Educației nr. 5852/20.12.2021 de aprobare a CENTRALIZATORULUI privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru concursul național de definitivare în învățământ 2022 – afișat astăzi, 10.02.2022

M O D E L E DE S U B I E C T E pentru Concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar 2022

 

Cerere pentru completarea normei didactice de predare la nivelul inspectoratului școlar – afișat astăzi, 10.02.2022

Cerere pentru obţinerea acordului/acordului de principiu pentru transfer/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ/modificarea repartizării pe perioada viabilității postului – afișat astăzi, 10.02.2022

Cerere de transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ (sau la cerere în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2)/modificarea repartizării pe perioada viabilității postului – afișat astăzi, 10.02.2022

 Cerere de repartizare pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioada viabilității postului, conform prevederilor art. 93^1 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare – afișat astăzi, 10.02.2022

Cerere de pretransfer prin schimb de posturi prin consimţământ scris/modificarea repartizării pe perioada viabilității postului prin schimb de posturi prin consimţământ scris – afișat astăzi, 10.02.2022

Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2022-2023 pentru cadrele didactice angajate pe perioadă determinată care se încadrează în prevederile art. 63 sau art. 87 din Metodologie – afișat astăzi, 10.02.2022

Cerere de înscriere la concursul naţional/judeţean/testarea la nivel judeţean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2022 – afișat astăzi, 10.02.2022

Calculul mediei de departajare – afișat astăzi, 10.02.2022

Specializări care conferă dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul special, fără să mai fie necesar un stagiu atestat de pregătire teoretică şi practică în educaţie specială, efectuat separat, în afara pregătirii iniţiale – afișat astăzi, 10.02.2022

Cerere pentru obţinerea acordului pentru detaşare în interesul învăţământului în anul şcolar 2022-2023 – afișat astăzi, 10.02.2022

Cerere de detaşare la cerere prin concurs specific – afișat astăzi, 10.02.2022

Cerere de detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată– afișat astăzi, 10.02.2022

Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza notei/mediei de cel puţin 7,00 (șapte) obţinute la concursurile naţionale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 sau 2016 (se completează de cadrele didactice calificate nerepartizate, care au participat la concursuri naţionale, sesiunile 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 sau 2016 care au obţinut cel puţin nota 7,00 (șapte), iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obținut note sub 7,00 (șapte) la concursuri naţionale) – afișat astăzi, 10.02.2022

Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza notei/mediei de cel puţin 7,00 (șapte) obţinute la concursurile naţionale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 sau 2016 ( se completează de cadrele didactice calificate nerepartizate, care au participat la concursuri naţionale, sesiunile 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 sau 2016 care au obţinut cel puţin nota 7,00 (șapte), iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obținut note sub 5,00 (cinci) la concursuri naționale) – afișat astăzi, 10.02.2022

Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursurile naţionale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2021, 2020 sau 2019 (se completează de cadrele didactice calificate nerepartizate, care au participat la concursul din 2021, 2020 sau 2019 şi au obţinut cel puţin media/nota 5,00 (cinci), iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obținut note sub 5,00 (cinci), la concursuri naționale.) – afișat astăzi, 10.02.2022

Cerere de încadrare, în anul şcolar 2022-2023, în sistemul de plata cu ora – afișat astăzi, 10.02.2022

Fişa de evaluare a activităţii profesionale, didactice şi ştiinţifice a cadrelor didactice titulare, participante la etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022—2023, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 5.578/2021

Rezultate finale_SC_judeteana

Rezultate finale_SN_judeteana

Programarea ședințelor de repartizare pe posturi didactice/catedre pentru anul școlar 2021-2022 - afișat astăzi, 7 septembrie 2021

 

 Tabel nominal cuprinzând candidații înscriși la Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate rămase neocupate la nivelul județului Suceava, din data de 6 septembrie 2021 – afișat astăzi, 04.09.2021

Tabel nominal cuprinzând candidații înscriși la Testarea pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la nivelul județului Suceava, din data de 6 septembrie 2021 – afișat astăzi, 04.09.2021

În atenția candidaților care au obținut note de cel puțin 5 (cinci) la proba scrisă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2021, candidații care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă în conformitate cu prevederile art. 63 și art. 87 din Metodologie, precum care au obținut note la Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor sesiunea 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 și/sau 2015 - afișat astăzi, 02.09.2021

Calendarul concursului județean de suplinire calificată, sesiunea septembrie 2021 – afișat astăzi 30.08.2021

Anunț! În atenția candidaților înscriși la concursul județean de suplinire calificată – afișat astăzi 30.08.2021

Calendarul testării județene de suplinire necalificată, sesiunea septembrie 2021 – afișat astăzi 30.08.2021

Anunț! În atenția candidaților înscriși la testarea județeană de suplinire necalificată – afișat astăzi 30.08.2021

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete de la nivelul județului Suceava pentru anul școlar 2021-2022 - afișat astăzi, 06.08.2021

Graficul de vizualizare a lucrărilor susținute la proba scrisă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor/catedrelor din învățământul preuniversitar, sesiunea 2021- afișat astăzi, 3 august 2021

Tabel nominal cuprinzând candidații care au susținut proba scrisă din cadrul Concursului de ocupare a posturilor/catedrelor în învățământul preuniversitar, sesiunea 2021 în alte județe și au optat pentru repartizare și în județul Suceava - Afișat astăzi, 2 august 2021

 Programarea ședinței de repartizare din 4 august 2021 - În atenția candidaților cu statut de angajat pe durata de viabilitate a postului care au obținut note de cel puțin 7 (șapte) la proba scrisă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, din data de 21 iulie 2021 - afișat astăzi 29 iulie 2021

Programarea ședinței de repartizare din 4 august 2021 - În atenția candidaților, indiferent de statutul acestora, care au obținut note de cel puțin 7 (șapte) la proba scrisă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, din data de 21 iulie 2021 - afișat astăzi 29 iulie 2021

Programarea ședinței de repartizare din 5 august 2021 - În atenția cadrelor didactice titulare sau a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică de predare incompletă, care se încadrează în prevederile art. 74 alin. (3) lit. c)-f) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5991/11.11.2020- afișat astăzi 29 iulie 2021

Anunț privind depunerea cererilor de contestație a notei obținute la proba scrisă - Afișat astăzi, 20.07.2021

Formular de contestație a notei obținute la proba scrisă - Centrul de Concurs nr. 1: Colegiul Tehnic "Alexandru Ioan Cuza" Suceava – Afișat astăzi, 20.07.2021

Formular de contestație a notei obținute la proba scrisă - Centrul de Concurs nr. 2: Școala Gimnazială "Miron Costin" Suceava – Afișat astăzi, 20.07.2021

Formular de contestație a notei obținute la proba scrisă - Centrul de Concurs nr. 3: Școala Gimnazială nr. 10 Suceava – Afișat astăzi, 20.07.2021

Formular de contestație a notei obținute la proba scrisă - Centrul de Concurs nr. 4: Colegiul Tehnic "Samuil Isopescu" Suceava – Afișat astăzi, 20.07.2021

Formular de contestație a notei obținute la proba scrisă - Centrul de Concurs nr. 5: Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava – Afișat astăzi, 20.07.2021

PROCEDURĂ privind desfășurarea probei scrise, sigilarea și securizarea lucrărilor scrise din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2021 - Afișat astăzi, 20.07.2021

Accesul candidaților în sălile din centrele de concurs la proba scrisă este permis PÂNĂ LA ORA 8.15 - Afișat astăzi, 19.07.2021

Lista candidaților înscriși la nivelul județului Suceava pentru susținerea probei scrise din cadrul Concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor în învățământul preuniversitar, sesiunea 2021 - Afișat astăzi, 19.07.2021

Lista candidaților înscriși pentru susținerea probei scrise - Centrul de Concurs nr. 1: Colegiul Tehnic "Alexandru Ioan Cuza" Suceava – Afișat astăzi, 19.07.2021

Lista candidaților înscriși pentru susținerea probei scrise - Centrul de Concurs nr. 2: Școala Gimnazială "Miron Costin" Suceava – Afișat astăzi, 19.07.2021

Lista candidaților înscriși pentru susținerea probei scrise - Centrul de Concurs nr. 3: Școala Gimnazială nr. 10 Suceava – Afișat astăzi, 19.07.2021

Lista candidaților înscriși pentru susținerea probei scrise - Centrul de Concurs nr. 4: Colegiul Tehnic "Samuil Isopescu" Suceava – Afișat astăzi, 19.07.2021

Lista candidaților înscriși pentru susținerea probei scrise - Centrul de Concurs nr. 5: Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava – Afișat astăzi, 19.07.2021

Anunț! În atenția absolvenților promoției 2021/ absolvenților 2021 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic înscriși la concursul de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar, sesiunea 2021” – afișat astăzi, 9 iulie 2021

Anunț! În atenția absolvenților ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializarea „Sport şi Performanță Motrică” – afișat astăzi, 9 iulie 2021

În atenția absolvenților promoției 2021/ absolvenților 2021 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic înscriși la concursul de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar, sesiunea 2021 - afișat astăzi, 07.07.2021

Disciplinele de examen arondate Centrelor de Concurs din județul Suceava - afișat astăzi, 05.07.2021

Fise_inscriere_concurs_total_AFISAT_21_05_2021_DVP_TIT

Fise_inscriere_concurs_total_AFISAT_21_05_2021_SC_fara statut_angaj_alt_domeniu

Anunț! În atenția candidaților au depus dosar de înscriere la Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, complete/incomplete, sesiunea 2021 - afișat, astăzi, 19 mai 2021

Fișă de înscriere concurs național de titularizare - - afișat astăzi 14.05.2021

Pagina de gardă dosar de înscriere concurs național de titularizare - afișat astăzi 14.05.2021

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete de la nivelul județului Suceava pentru anul școlar 2021-2022 - afișat astăzi, 10.05.2021

Precizări privind cazierul și adeverința de integritate comportamentală, respectiv opțiunea de repartizarea şi într-un alt județ sau în municipiul București - afișat astăzi, 06.05.2021

Validarea înscrierii (confirmarea corectitudinii datelor) la concursul de ocupare a posturilor didactice se realizează prin consultarea listei candidaților înscriși la concursul național - afișat astăzi, 06.05.2021

ALOCAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR LA CENTRELE DE ÎNSCRIERE la Concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea mai-august 2021 - afișat astăzi, 04.05.2021

PROGRAMUL DE DEPUNERE A DOSARELOR în centrele de înscriere la Concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea mai-august 2021- afișat astăzi, 04.05.2021

CALENDARUL concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/ rezervate în învățământul preuniversitar din data de 21 iulie 2021, în conformitate cu Anexa nr. 19 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022, aprobată prin OMEC nr. 5991/11.11.2020 - afișat astăzi, 04.05.2021

EXTRAS DIN METODOLOGIA aprobată prin OMEC nr. 5991/11.11.2020, cu modificările și completările ulterioare - afișat astăzi, 04.05.2021

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete de la nivelul județului Suceava pentru anul școlar 2021-2022 - afișat astăzi, 28.04.2021

Anunț! În atenția candidaților participanți la toate etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar de stat - afișat astăzi, 13.04.2021

Programul de depunere a dosarelor de înscriere la etapa de pretransfer la cerere, pretransfer prin schimb de posturi și de modificare a repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră - afișat astăzi, 08.04.2021

Lista cadrelor didactice pentru care s-a propus și aprobat modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, începând cu anul școlar 2021-2022 – afișat astăzi, 08.04.2021

Lista cadrelor didactice pentru care s-a propus și nu s-a aprobat modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, începând cu anul școlar 2021-2022 – afișat astăzi, 08.04.202

Ordin nr. 3.229/2.02.2021 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile și specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2021

ANEXE – Centralizator – 2021

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete de la nivelul județului Suceava pentru anul școlar 2021-2022 - afișat astăzi, 30.03.2021

Centralizatorul privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenţilor învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2020, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.092/2020 – afișat astăzi, 29.03.2021

Ordin nr. 3374/2020 din 28 februarie 2020 pentru completarea Centralizatorului privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenţilor învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2020, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.092/2020 – afișat astăzi, 29.03.2021

 

Programul de depunere a cererilor, însoțite de documentele precizate în acestea de către cadrele didactice titulare care intră în restrângere de activitate, începând cu data de 1 septembrie 2021 - afișat astăzi, 05.03.2021

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete de la nivelul județului Suceava pentru anul școlar 2021-2022 – afișat astăzi, 4 martie 2021

Lista cadrelor didactice titulare pentru care s-a stabilit acordarea restrângerii totale de activitate, conform art. 34-49 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022, aprobată prin OMEC nr. 5991/11.11.2020, precum și a celor care au restrângere de activitate nesoluționată din anii anteriori, cu precizarea anului din care au restrângere totală de activitate – afișat astăzi, 4 martie 2021

Condițiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete de la nivelul județului Suceava pentru anul școlar 2021-2022, avizate de președintele comisie județene de mobilitate - afișat astăzi, 4 martie 2021

Tabel nominal cuprinzând cadrele didactice titulare, care în zilele de 19 și 22 februarie 2021 au depus dosar de înscriere pentru participarea la etapa de completare a normei didactice de predare la nivelul județului Suceava, pentru anul școlar 2021-2022 - afișat 24.02.2018

 Programarea ședinței de repartizare pentru completarea normei didactice la nivel județean, sesiunea 2021 - Afișat astăzi, 23.02.2021

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete de la nivelul județului Suceava pentru anul școlar 2021-2022 - afișat astăzi, 18.02.2021

Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 3165/21.01.2021 privind modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022, aprobată prin OMEC nr. 5991/11.11.2020

FIŞA DE EVALUARE a activităţii profesionale, didactice şi ştiinţifice a cadrelor didactice titulare,  participante la etapele mişcării personalului didactic de predare pentru anul şcolar 2021-2022 - afișat 18.01.2021    

Ordinul Ministrul Educației și Cercetării nr. 5991/11.11.2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022

Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021 – 2022 – afișat 11.01.2021

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022 (Anexă la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5991/11.11.2020)

Cerere pentru completarea normei didactice de predare– afișat 11.01.2021

Cerere de transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ (sau la cerere în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2) /modificarea repartizării pe perioada viabilității postului– afișat 11.01.2021

Cerere pentru obţinerea acordului/acordului de principiu pentru transfer/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ/modificarea repartizării pe perioada viabilității postului– afișat 11.01.2021

Cerere de pretransfer prin schimb de posturi prin consimţământ scris/modificarea repartizării pe perioada viabilității postului prin schimb de posturi prin consimţământ scris– afișat 11.01.2021

Cerere de repartizare pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioada viabilității postului, conform prevederilor art. 93(1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare– afișat 11.01.2021

Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2021-2022 -acest tip de cerere se completează de către cadrele didactice angajate pe perioadă determinată care se încadrează în prevederile art. 63 sau art. 87 din Metodologie– afișat 11.01.2021

Cerere de înscriere la concursul naţional/judeţean/testarea la nivel judeţean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2021– afișat 11.01.2021

Specializări care conferă dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul special, fără să mai fie necesar un stagiu atestat de pregătire teoretică şi practică în educaţie specială, efectuat separat, în afara pregătirii iniţiale– afișat 11.01.2021

Calculul mediei de departajare– afișat 11.01.2021

Cerere pentru comunicarea acordului pentru detaşare în interesul învăţământului în anul şcolar 2021-2022– afișat 11.01.2021

Cerere de detaşare la cerere prin concurs specific– afișat 11.01.2021

Cerere de detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată– afișat 11.01.2021

Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza notei/mediei de cel puţin 7,00 (șapte) obţinute la concursurile naţionale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 sau 2015 - Acest tip de cerere se completează cadre didactice calificate nerepartizate, care au participat la concursuri naţionale, sesiunile 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 sau 2020 care au obţinut cel puţin nota 7,00 (șapte), iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obținut note sub 7/5 la concursul de titularizare– afișat 11.01.2021

Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursurile naţionale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2020, 2019 sau 2018 - Acest tip de cerere se completează cadre didactice calificate nerepartizate, care au participat la concursul din 2020, 2019 sau 2018 şi au obţinut cel puţin media/nota 5,00 (cinci), iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obținut note sub 5 la concursuri de titularizare– afișat 11.01.2021

Cerere de încadrare, în anul şcolar 2021-2022, în sistemul de plata cu ora– afișat 11.01.2021

Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 5975/09.11.2020 privind aprobarea programelor pentru susținerea concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar

Programe titularizare – Discipline de cultură generală

Programe titularizare – Discipline tehnice

Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 5991/11.11.2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022 (Anexă la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5991/11.11.2020)

Lista cu punctajele obținute în urma evaluării dosarelor depuse de către cadrele didactice titulare în vederea participării la etapa de detașare la cerere

Afis programarea sedintelor de repartizare 4 septembrie 2020

Rezultatele obținute de candidații înscriși la CONCURSUL JUDEȚEAN pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, complete/incomplete din învățământul preuniversitar, valabile pentru anul școlar 2020-2021 - SUPLINIRE CALIFICATĂ - afișat astăzi, 1 septembrie 2020

Lista candidaților înscriși la CONCURSUL JUDEȚEAN pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, valabile pentru anul școlar 2020-2021 - SUPLINIRE CALIFICATĂ - Afișat astăzi, 31.08.2020

Lista candidaților înscriși la TESTAREA JUDEȚEANĂ pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, valabile pentru anul școlar 2020-2021 - SUPLINIRE NECALIFICATĂ - Afișat astăzi, 31.08.2020

Anunt Concurs Judetean, sesiunea 2020

Anunt Testare pentru ocuparea posturilor, sesiunea 2020.

Înscrierea candidaților la concursul/testarea județeană de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate din învățământul preuniversitar - afișat astăzi, 24 august 2020

Programarea ședinței din data de 26 august 2020 pentru repartizare a candidaților, care au obținut note de cel puțin 5 (cinci) la proba scrisă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, din data de 29 iulie 2020 - afișat astăzi, 24 august 2020

Programarea ședinței din data de 24 august 2020 pentru detașare la cerere prin concurs specific la care s-au înscris candidații cu statut de cadru didactic titular - afișat astăzi, 21 august 2020

Lista cu punctajele obținute în urma evaluării dosarelor depuse de către cadrele didactice titulare în vederea participării la etapa de detașare la cerere, sesiunea 2020 - afisate astazi 20 august 2020

În atenția candidaților, care au obținut note de cel puțin 7 (șapte) la proba scrisă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, din data de 29 iulie 2020 - afișat astăzi 18 august 2020

Tabelul nominal cuprinzând cadrele didactice titulare care au acordul unității de învățământ pentru detașare în interesul învățământului conform prevederilor art. 82 alin. (2) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021, aprobată prin OMC nr. 5259/12.11.2019, cu modificările și completările ulterioare și ale punctului 1 subpunctul 14) lit. b) din Anexa nr. 19 (modificată) la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5259/2019 - afișat astăzi 18 august 2020

Lista revizuită cuprinzând candidații care au obținut note de cel puțin 7 (șapte) la proba scrisă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, din data de 29 iulie 2020 în alte județe și care au depus cereri de repartizare pentru județul SUCEAVA, după soluționarea contestațiilor - afișat astăzi 12 august 2020

Programarea ședinței de repartizare a posturilor didactice/ catedrelor de la nivelul județului Suceava din data de 14 august 2020 - în atenția cadrelor didactice titulare care au participat la concursul naţional de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/ rezervate în învățământul preuniversitar din 29.07. 2020 - afișat astăzi, 12 august 2020

Rezultatele finale obținute la Concursul de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor din învățământul preuniversitar din 29.07.2020 - afișat astăzi, 11 august 2020

Lista revizuită cuprinzând candidații care au obținut note de cel puțin 7 (șapte) la proba scrisă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, din data de 29 iulie 2020 în alte județe și care au depus cereri de repartizare pentru județul SUCEAVA - afisat astazi, 10 august 2020

Lista candidaților care au obținut note de cel puțin 7 (șapte) la proba scrisă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, din data de 29 iulie 2020 în alte județe și care au depus cereri de repartizare pentru județul SUCEAVA - afișat astăzi 10 august 2020

În atenția candidaților cu statut de angajat pe durata de viabilitate a postului  care au depus dosar de înscriere la Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, complete/incomplete, sesiunea 2020 și au obținut note de cel puțin 7 (șapte) la proba scrisă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, din data de 29 iulie 2020 – afișat în data de 10.08.2020

În atenția candidaților, indiferent de statutul acestora, care au obținut note de cel puțin 7 (șapte) la proba scrisă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, din data de 29 iulie 2020 – afișat în data de 10.08.2020

Ordinul nr. 4749/2020 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor didacticecatedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar particular în contextul situaţiei epidemiologic

Rezultatele obținute la Concursului de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor din învățământul preuniversitar din 29 iulie 2020 - afișate astăzi, 4 august 2020

În atenția candidaților care depun/transmit contestație la nota obținută la proba scrisă a concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate din unităţile de învăţământ preuniversitar din 29.07.2020

Formular depunere Contestaţie pentru candidații care au susținut proba scrisă la Centrul de concurs nr. 1, organizat la Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava – afișat astăzi 4 august 2020

Formular depunere Contestaţie pentru candidații care au susținut proba scrisă la Centrul de concurs nr. 2, organizat la Școala Gimnazială “Miron Costin” Suceava – afișat astăzi 4 august 2020

Formular depunere Contestaţie pentru candidații care au susținut proba scrisă la Centrul de concurs nr. 3, organizat la Școala Gimnazială nr. 10 Suceava – afișat astăzi 4 august 2020

Formular depunere Contestaţie pentru candidații care au susținut proba scrisă la Centrul de concurs nr. 4, organizat la Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu” Suceava – afișat astăzi 4 august 2020

Formular depunere Contestaţie pentru candidații care au susținut proba scrisă la Centrul de concurs nr. 5, organizat la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava – afișat astăzi 4 august 2020

În atenția candidaților care, în baza rezultatelor obţinute la proba scrisă în alt judeţ, solicită repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate în județul Suceava valabile pentru anul școlar 2020-2021 – afișat astăzi 4 august 2020

Anunț! În atenția candidaților înscriși la concursul național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate din unităţile de învăţământ preuniversitar din 29 iulie 2020 - afișat astăzi, 24 iulie 2020

INSTRUCȚIUNI referitoare la activitățile pe care trebuie să le realizeze candidații în vederea sigilării, securizării și a predării lucrărilor scrise – afișat astăzi 24 iulie 2020

Lista disciplinelor alocate la CENTRUL DE CONCURS NR. 1: COLEGIUL TEHNIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" SUCEAVA – afișat astăzi 24 iulie 2020

Lista disciplinelor alocate la CENTRUL DE CONCURS NR. 2: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRON COSTIN" SUCEAVA – afișat astăzi 24 iulie 2020

Lista disciplinelor alocate la CENTRUL DE CONCURS NR. 3: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 SUCEAVA – afișat astăzi 24 iulie 2020

Lista disciplinelor alocate la CENTRUL DE CONCURS NR. 4: COLEGIUL TEHNIC "SAMUIL ISOPESCU" SUCEAVA – afișat astăzi 24 iulie 2020

Lista disciplinelor alocate la CENTRUL DE CONCURS NR. 5: COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA – afișat astăzi 24 iulie 2020

Tabel nominal cuprinzând candidații cu statut de TITULAR/REPARTIZAT PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI care au depus dosar de înscriere la Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, complete/incomplete valabile pentru anul școlar 2020-2021, sesiunea 2020 – Afișat astăzi, 22 iulie 2020

Tabel nominal cuprinzând candidații cu statut de ANGAJAT PE PERIOADĂ DETERMINATĂ/ANGAJAT ÎN ALT DOMENIU DE ACTIVITATE/FĂRĂ STATUT ANTERIOR/PENSIONAT care au depus dosar de înscriere la Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, complete/incomplete valabile pentru anul școlar 2020-2021, sesiunea 2020 – Afișat astăzi, 22 iulie 2020

Arondarea disciplinelor de concurs la centrele de concurs în care va avea loc proba scrisă din cadrul Concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, complete/incomplete, sesiunea 2020 - Afișat astăzi, 22 iulie 2020

 

Tabel nominal cuprinzând candidații cu statut de TITULAR/REPARTIZAT PE DURATA DE VIABILITATE A POSTULUI care au depus dosar de înscriere la Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, complete/incomplete valabile pentru anul școlar 2020-2021, sesiunea 2020 – afișat astăzi, 17 iulie 2020

Tabel nominal cuprinzând candidații cu statut de ANGAJAT PE PERIOADĂ DETERMINATĂ/ANGAJAT ÎN ALT DOMENIU DE ACTIVITATE/FĂRĂ STATUT ANTERIOR/PENSIONAT care au depus dosar de înscriere la Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, complete/incomplete valabile pentru anul școlar 2020-2021, sesiunea 2020 – afișat astăzi, 17 iulie 2020

 

Lista cu punctajele obținute în urma evaluării dosarelor depuse de către cadrele didactice titulare în vederea participării la etapa de detașare la cerere, sesiunea 2020 – afișat astăzi, 17 iulie 2020

 

 

Anexa nr. 19 (modificată) la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5259/2019 - afișat astăzi, 6 iulie 2020

Cerere de înscriere la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2020 – afișat astăzi 8 iulie 202

Fişa de înscriere la concursurile de ocupare a posturilor didactice (2020) – afișat astăzi 8 iulie 2020

 Concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea iulie-august 2020

Informaţii pentru concursul naţional de ocupare a posturilor didactice, sesiunea iulie-august 2020

1. Calendarul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate în învățământul preuniversitar din data de 29 iulie 2020, în conformitate cu Anexa nr. 19 (modificată) la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021 – afișat astăzi, 6 iulie 2020

2. Extras din Metodologia aprobată prin OMEN nr. 5259/12.11.2019, cu modificările și completările ulterioareafișat astăzi, 6 iulie 2020

3. Alocarea posturilor didactice/ catedrelor la centrele de înscriere la Concursul naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea iulie-august 2020afișat astăzi, 6 iulie 2020

4. Programul de depunerea dosarelor în centrele de înscriereafișat astăzi, 6 iulie 2020

5. Programul de validare a înscrierii la concursul de ocupare a posturilor didacticeafișat astăzi, 6 iulie 2020

6. Cererea de înscriere la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, din 29 iulie 2020  – afișat astăzi, 6 iulie 2020

7. Calculul mediei de departajare – afișat astăzi, 6 iulie 2020

8.1. Declarație pe proprie răspundere că nu desfășor activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice:  - Centrul de înscriere nr. 1: Colegiul Tehnic Alexandru Ioan Cuza Suceava – afișat astăzi, 6 iulie 2020

8.2. Declarație pe proprie răspundere că nu desfășor activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice:  - Centrul de înscriere nr. 2: Școala Gimnazială Miron Costin Suceava – afișat astăzi, 6 iulie 2020

8.3. Declarație pe proprie răspundere că nu desfășor activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice:  - Centrul de înscriere nr. 3: Inspectoratul Școlar Județean Suceava – afișat astăzi, 6 iulie 2020

9. Specializări care conferă dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul special, fără să mai fie necesar un stagiu atestat de pregătire teoretică şi practică în educaţie specială, efectuat separat, în afara pregătirii iniţiale – afișat astăzi, 6 iulie 2020

Cerere pentru detaşare la cerere prin concurs specific – afișat în data de 8 iulie 2020

Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursurile naţionale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2019, 2018 sau 2017afișat în data de 8 iulie 2020

Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza notei/mediei de cel puţin 7,00 (şapte) obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar din 2014, 2015 sau 2016 – afișat în data de 8 iulie 2020

Cerere de încadrare în anul şcolar 2020-2021 în sistemul de plata cu ora – afișat în data de 8 iulie 2020

4. Programe valabile - concurs ocupare a posturilor didactice, sesiunea  2020

Programe specifice pentru concurs titularizare - cultură generală

Programe specifice pentru concurs titularizare - discipline tehnologice

 Programe specifice pentru concurs titularizare - maiștri instructori

Modele de subiecte – Concursul de ocupare a posturilor didactice 2020

OMEN nr. 3092/21.09.2020  de aprobare a Centralizatorului privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenţilor învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2020

Procedura documentată privind desfășurarea ședinței de repartizare pentru pretransferul la cerere al personalului didactic titular. Modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare-învățare-evaluare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră - afișat astăzi, 10 iunie 2020

Tabel nominal cu punctajele finale ale cadrelor didactice titulare înscrise la etapa de pretransfer la cerere între unitățile de învățământ preuniversitar de la nivelul județului Suceava-sesiunea 2020, în urma hotărârii Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Suceava din data de 10.06.2020

 

Programarea ședinței de repartizare a cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer prin schimb de posturi/ pretransfer la cerere/ modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare- învățare-evaluare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră, sesiunea 2020 - Afișat astăzi, 10.06.2020  

Lista cuprinzând cadrele didactice titulare, care în perioada 29 mai-4 iunie 2020 au depus dosar pentru etapa de pretransfer la cerere între unitățile de învățământ preuniversitar de la nivelul județului Suceava - afișat 9 iunie 2020

Programul de depunerea a contestațiile la punctajele acordate cadrelor didactice titulare înscrise la etapa de pretransfer la cerere, precum și contestațiile cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei care solicită modificarea repartizării privind acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ, sesiunea 2020

Lista cuprinzând cadrele didactice angajate pe durata de viabilitatea postului cărora nu li se poate constitui un post didactic complet/o normă didactică de predare-învățare-evaluare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră, care în perioada 29 mai-4 iunie 2020 au depus dosar pentru etapa de modificare a repartizării de la nivelul județului Suceava

Lista cuprinzând cadrele didactice titulare, care în perioada 29 mai-4 iunie 2020 au depus dosar pentru etapa de pretransfer la cerere între unitățile de învățământ preuniversitar de la nivelul județului Suceava

Codul 2328 reprezentând catedra de matematică de la Colegiul Național "Ștefan cel Mare" Suceava nu este valabil, fiind dublat dintr-o eroare de vacantare în aplicația Titularizare 2020 - afișat astăzi 2 iunie 2020

Lista cadrelor didactice pentru care s-a propus modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, începând cu anul școlar 2020-2021 - afișat în 29.05.2020

 

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete de la nivelul județului Suceava pentru anul școlar 2020-2021 -  – afișat în data de 29 mai 2020

Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2020-2021, în conformitate cu prevederile art. 61 sau art. 85 din Metodologie – afișat în data de 2 iunie 2020

Cerere de înscriere la concursul naţional/judeţean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2020 Metodologie – afișat în data de 2 iunie 2020

Calculul mediei de departajare

Specializări care conferă dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul special, fără să mai fie necesar un stagiu atestat de pregătire teoretică şi practică în educaţie specială, efectuat separat, în afara pregătirii iniţiale

Cerere pentru pretransfer la cerere /modificarea repartizării pe perioada viabilităţii postului sesiunea 2020

Cerere de pretransfer prin schimb de posturi/ de modificare a repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei prin schimb de posturi

 Cerere de înscriere la testarea judeţeană de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea august 2020 (candidați cu studii necorespunzătoare postului didactic/catedrei) Metodologie – afișat în data de 2 iunie 2020

Cerere Acord pentru detaşare în interesul învăţământului în anul şcolar 2020-2021 Metodologie – afișat în data de 2 iunie 2020

Cerere pentru detaşare la cerere prin concurs specific Metodologie – afișat în data de 2 iunie 2020

Cerere de detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluționată Metodologie – afișat în data de 2 iunie 2020

Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursurile naţionale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2019, 2018 sau 2017 Metodologie – afișat în data de 2 iunie 2020

Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza notei/mediei de cel puţin 7,00 (şapte) obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar din 2014, 2015 sau 2016 Metodologie – afișat în data de 2 iunie 2020

Cerere de încadrare în anul şcolar 2020-2021 în sistemul de plata cu ora Metodologie – afișat în data de 2 iunie 2020

Procedura documentată privind desfășurarea în sistem on-line a ședinței din etapa de transfer pentru soluționarea restrângerii de activitate a personalului didactic titular din sistemul preuniversitar, sesiunea 2020

Ordinul nr. 4302/2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.259/2019

Anexa 3_ordin_calendar_mobilitate_2020

Sedinta de repartizare pentru solutionarea cererilor de restrangere de activitate

Anexa 3_ordin_calendar_mobilitate_2020

Punctajele cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate în anul școlar 2020-2021

Anunț ! În atenția cadrelor didactice titulare înscrise la etapa de transfer consimțit între unitățile de învățământ, sesiunea 2020, care au solicitat transferul pentru restrângere de activitate pe posturi didactice/catedre constituite și din discipline ce nu sunt înscrise în documentul de numire/transfer/repartizare și vor susține inspecție specială la clasă la disciplina solicitată sau probă practică în profilul postului didactic/catedrei solicitate, conform art. 4 alin. (4) și (7) din OMEC nr. 5259/12.11.2019

Grădinița cu Program Prelungit “Prichindel” Suceava – afișat astăzi, 06.03.2020

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete de la nivelul județului Suceavapentru anul școlar 2020-2021

Lista cadrelor didactice titulare pentru care s-a stabilit acordarea restrângerii totale de activitate, conform art. 35-40 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin OMEC nr. 5259/12.11.2019, precum și a celor care au restrângere de activitate nesoluționată din anii anteriori, cu precizarea anului din care au restrângere totală de activitate

Condițiile specifice de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor stabilite pentru etapele de transfer si pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, la nivelul unităților de învățământ pentru anul școlar 2020-2021 - afișate astăzi, 03.03.2020

Rezultatele obținute la inspecția specială la clasă susținută de către candidații participanți la etapa de completare a normei didactice, în vederea completării normei didactice de predare-învățare-evaluare a personalului didactic titular pe perioadă nedeterminată la nivel județean - afișat astăzi, 03.03.2020

Anunț! Desfășurarea ședinței de repartizare pentru completarea normei didactice la nivelul județean, sesiunea 2020

Anunț! În atenția tuturor candidaților care vor susține inspecție specială la clasă/probă practică/orală de profil, în vederea completării normei didactice de predare-învățare-evaluare a personalului didactic titular la nivelul IȘJ Suceava, în perioada 25.02.2020-3.03.2020 - afișat astăzi, 27.02.2020

Școala Gimnazială „Nicolae Labiș” Mălini – afișat astăzi, 27.02.2020

Anunț! În atenția tuturor candidaților care vor susține inspecție specială la clasă/probă practică/orală de profil, în vederea completării normei didactice de predare-învățare-evaluare a personalului didactic titular la nivelul IȘJ Suceava, în  perioada 25.02.2020-3.03.2020

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete de la nivelul județului Suceava pentru anul școlar 2020-2021

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021, aprobată prin OM nr. 5259 din 12.11.2019

CALENDARUL mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2020 - 2021

Fișa de evaluare a activităţii profesionale, didactice şi ştiinţifice a cadrelor didactice titulare, participante la etapele mişcării personalului didactic de predare pentru anul şcolar 2020-2021 - în urma Comisiei paritare din 07.02.2020 s-au detaliat punctajele de la criteriul IV – valabilă începând cu data de 10.02.2020

Fișa de evaluare a activităţii profesionale, didactice şi ştiinţifice a cadrelor didactice titulare, participante la etapele mişcării personalului didactic de predare pentru anul şcolar 2020-2021

Cerere pentru completarea normei didactice de predare pentru cadrele didactice titulare

Cerere pentru obţinerea acordului/acordului de principiu pentru transfer/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ/modificarea repartizării pe perioada viabilităţii postului

Cerere de transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ/modificarea repartizării pe perioada viabilităţii postului

Cerere de pretransfer prin schimb de posturi prin consimţământ scris/modificarea repartizării pe perioada viabilităţii postului prin schimb de posturi prin consimţământ scris

Cerere de repartizare pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioada viabilităţii postului, conform prevederilor art. 931 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2020-2021, în conformitate cu prevederile art. 61 sau art. 85 din Metodologie

Cerere de înscriere la concursul naţional/judeţean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2020

Calculul mediei de departajare

Specializări care conferă dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul special, fără să mai fie necesar un stagiu atestat de pregătire teoretică şi practică în educaţie specială, efectuat separat, în afara pregătirii iniţiale

Cerere de înscriere la testarea judeţeană de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea august 2020 (candidați cu studii necorespunzătoare postului didactic/catedrei)

Acord pentru detaşare în interesul învăţământului în anul şcolar 2020-2021

Cerere pentru detaşare la cerere prin concurs specific

Cerere de detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluționată

Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursurile naţionale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2019, 2018 sau 2017

Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza notei/mediei de cel puţin 7,00 (şapte) obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar din 2014, 2015 sau 2016

Cerere de încadrare în anul şcolar 2020-2021 în sistemul de plata cu ora

CENTRALIZATOR privind disciplinele din învăţământul, domeniile şi specializările absolvenţilor învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2020

CULTURĂ GENERALĂ – Partea I

CULTURĂ GENERALĂ – Partea a II-a

CULTURĂ GENERALĂ – Partea a III-a

CULTURĂ GENERALĂ – Partea a IV-a

CULTURĂ GENERALĂ – Partea a V-a

ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL

DISCIPLINE TEHNOLOGICE

PREGĂTIRE ŞI INSTRUIRE PRACTICĂ

Activităţi extracurriculare din PALATE ŞI CLUBURI ALE COPIILOR – Partea I

Activităţi extracurriculare din PALATE ŞI CLUBURI ALE COPIILOR – Partea a II-a

Actualizare centralizator

Unități de învățământ care organizează concurs/testare pentru ocuparea posturilor didactice de predare pe parcursul anului școlar 2019-2020 în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației naționale nr. 4959 din 02.09.2013

Școala Gimnazială “George Tofan” Bilca – afișat astăzi, 13.01.2020

Școala Gimnazială Bucșoaia – afișat astăzi, 18.12.2019

Adresa_Scoala Berchisesti_concurs_28_11_2019

Școala Gimnaziala George Tofan Bilca - afișat astăzi, 11.11.2019

Liceul Tehnologic „Vasile Deac” Vatra Dornei – afișat astăzi, 04.11.2019

Școala Gimnazială “Nicolae Stoleru” Baia – afișat astăzi, 11.10.2019

Școala Gimnazială nr. 10 Suceava – afișat astăzi, 07.10.2019

Școala Gimnazială “Ioan Băncescu” Adâncata– afișat astăzi, 07.10.2019

Scoala Gimnaziala Gulia - – afișat astăzi, 07.10.2019

Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava – afișat astăzi, 02.10.2019

Scoala Gimnaziala Risca - – afișat astăzi, 02.10.2019

Clubul Sportiv Şcolar Rădăuţi – afișat astăzi, 01.10.2019

Școala Gimnazială „Vasile Tomegea” Boroaia – afișat astăzi, 30.09.2019

Școala Gimnazială Budeni – afișat astăzi, 30.09.2019

Școala Gimnazială „Luca Gavril” Drăgușeni – afișat astăzi, 25.09.2019

Școala Gimnazială „Petru Mușat” Siret – afișat astăzi, 25.09.2019

Lista cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscrise la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2022, care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate - Afișat și reactualizat astăzi, 22.06.2022

Scoala Izvoarele Sucevei_24_09_2019

Școala Gimnazială Bălăceana – afișat astăzi, 24.09.2019

Școala Gimnazială „Nicolae Stoleru” Baia – afișat astăzi, 24.09.2019

Școala Gimnazială "Krystyna Bochenek” Poiana Micului – afișat astăzi, 19.09.2019

Școala Gimnazială Bălcăuți

Școala Gimnazială Coșna

Școala Gimnazială Vatra Moldoviței

Școala Gimnazială Izvoarele Sucevei

Anunț! Programarea ședințelor de repartizare  pe posturile didactice din învățământul preuniversitar, organizate în data de 6 septembrie 2019

Rezultatele candidaților din cadrul TESTĂRII JUDEȚENE pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitățile de învățământ preuniversitar din data de 04.09.2019

Rezultatele candidaților repartizați la scrisă din cadrul CONCURSULUI JUDEȚEAN pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitățile de învățământ preuniversitar din data de 04.09.2019

Anunț! Programarea ședințelor de repartizare din data de 26 august 2019    

ANUNȚ - Organizarea concursului de suplinire calificată

ANUNȚ - Organizarea concursului de suplinire necalificată

Anunț! Organizarea concursului de suplinire calificată, sesiunea 2019

Anunț! Organizarea concursului de suplinire necalificată, sesiunea 2019

Anunț! În atenția candidaților care vor participa la ședințele de repartizare din data de 22 august 2019 pentru:
*detașarea personalului didactic titular în învățământul preuniversitar
*suplinire cu media de repartizare de peste 7 (șapte) la Concursul național de ocupare a posturilor didactice, sesiunea 2019

Rezultatele finale obținute la Concursului de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor din învățământul preuniversitar din 17.07.2019

În atenția candidaților care au obținut note de cel puțin 7 (șapte) la proba scrisă, respectiv la inspecția specială la clasă/proba practică din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, din data de 17 iulie 2019 – repartizare pe posturi în data de 31 iulie 2019

În atenția candidaților cu statut de cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar de stat anterior înscrierii la concurs care au obținut note de cel puțin 7 (șapte) la proba scrisă, respectiv la inspecția specială la clasă/proba practică din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, din data de 17 iulie 2019 – repartizare pe posturi în data de 1 august 2019

Rezultatele obținute la Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din învățământul preuniversitar din data de 17 iulie 2019

În atenția candidaților ADMIȘI pentru a participa la proba scrisă din cadrul Concursului de ocupare a posturilor didactice din data de 17 iulie 2019

Lista candidaților ADMIȘI pentru participarea la proba scrisă din cadrul Concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitățile de învățmânt preuniversitar din data de 17 iulie 2019 - Centrul de concurs nr. 1: Colegiul Tehnic "Alexandru Ioan Cuza: Suceava

  Lista candidaților ADMIȘI pentru participarea la proba scrisă din cadrul Concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitățile de învățmânt preuniversitar din data de 17 iulie 2019 - Centrul de concurs nr. 2: Școala Gimnazială "Miron Costin" Suceava

Arondarea disciplinelor de concurs la Centrele de concurs pentru organizarea și desfășurarea probei scrise a Concursului de ocupare a posturilor didactice din data de 17 iulie 2019

Accesul candidaților în Centrele de concurs în data de 17 iulie 2019

Atribuțiile candidaţilor admiși pentru a participa la proba scrisă a Concursului de ocupare a posturilor didactice din data de 17 iulie 2019

Anunț! Candidații înscriși Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea mai-iulie 2019 la disciplina de concurs cultură civică vor susține inspecția specială la clasă la Școala Gimnazială Ion Creangă Suceava, tel. 0330102210.

Anunț! Candidaţii repartizaţi la unităţile de învățământ preuniversitar de stat de la nivelul judeţului Suceava pentru susţinerea inspecțiilor speciale la clasă și/sau a probelor practice în profilul postului vor contacta conducerea unității de învățământ în vederea stabilirii datei susţinerii inspecţiei speciale la clasă, respectiv a probei practice.

 Lista candidaților repartizați în unitățile de învățământ preuniversitar de stat pentru a susține inspecțiile speciale la clasă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2019

 

Lista candidaților repartizați în unitățile de învățământ preuniversitar de stat pentru a susține probele practice din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea, sesiunea 2019

Programarea ședințelor de repartizare organizate în etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2019   

I. Informaţii pentru concursul naţional de ocupare a posturilor didactice, sesiunea 2019

1.a   CALENDARUL concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, din 17 iulie 2019, aprobat prin OM nr. 3886/11.04.2019

1.b   Alocarea posturilor didactice/ catedrelor la centrele de înscriere la Concursul naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea mai-iulie 2019

1.c Programul de depunerea dosarelor în centrele de înscriere

1.d Programul de validare prin semnătură a înscrierii la concursul de ocupare a posturilor didactice

2.a CEREREA de înscriere la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, din 17 iulie 2019

2.b   FIȘA de înscriere la Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2019

2.c Calculul mediei de departajare

2.d Declarație pe proprie răspundere că nu desfășor activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice: - Centrul de înscriere nr. 1: Colegiul Tehnic Alexandru Ioan Cuza Suceava

2.e Declarație pe proprie răspundere că nu desfășor activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice: - Centrul de înscriere nr. 2: Centrul de înscriere nr. 2: Școala Gimnazială "Miron Costin" Suceava

2.f Declarație pe proprie răspundere că doresc să folosesc rezultatele inspecțiilor la clasă în PROFILUL POSTUSistem LUI didactic de la examenul național de Definitivat, sesiunea 2019 și la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar din 17 iulie 2019 - Centrul de înscriere nr. 1: Colegiul Tehnic Alexandru Ioan Cuza Suceava

2.g Declarație pe proprie răspundere că doresc să folosesc rezultatele inspecțiilor la clasă în PROFILUL POSTULUI didactic de la examenul național de Definitivat, sesiunea 2019 și la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar din 17 iulie 2019 -  Centrul de înscriere nr. 2: Școala Gimnazială "Miron Costin" Suceava

2. h EXTRAS din Metodologie (OMEN nr. 5460/12.11.2018) privind utilizarea rezultatelor inspecțiilor la clasă în profilul postului, în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2019, pe parcursul anului şcolar 2018-2019 şi în cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2019

2.i Specializări care conferă dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre în învățământul special, fără să mai fie necesar un stagiu atestat de pregătire teoretică și practică în educație specială, efectuat separat, în afara pregătirii inițiale

 

Tabel nominal cuprinzând cadrele didactice titulare, care în perioada 6-9 mai 2019, au depus dosar pentru etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar de la nivelul județului Suceava

Tabel cuprinzând cadrele didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit, sesiunea 2019 care susțin inspecție specială la clasă/probă practică în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) și alin (8), (9) și (10) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, aprobată prin OMEN nr. 5460/2018, cu modificările și completările ulterioare

Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3886 din data de 11.04.2019, pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educației naționale nr. 5460 din data de 12.11.2018, cu modificările și completările ulterioare   

3. EXTRAS din Metodologie (OMEN nr. 5460/12.11.2018) privind concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, din 17 iulie 2019 

II.    Programe valabile - concurs ocupare a posturilor didactice, sesiunea  2019

OMEN NR. 5530/14.11.2018 Programe valabile - Concurs naţional de ocupare a posturilor didactice - sesiunea 2019

Cultură generală

Cultură generală - minorități naționale

Religie

Discipline tehnologice, economice, silvice, agricole

Pregătire-instruire practică

III. Modele de subiecte – Concursul de ocupare a posturilor didactice 2019

IV.    OMEN nr. 3635/05.03.2019  de aprobare a Centralizatorului privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenţilor învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ , sesiunea 2019

Cultură generală - partea 1

Cultură generală - partea 2

Cultură generală - partea 3

Cultură generală - partea 4

Cultură generală - partea 5

Învățământ special - partea 6

Discipline tehnologice - partea 7.1

Instruire practică - partea 7.2

Palate și cluburi – partea 8.1

Palate și cluburi - partea 8.2

Discipline tehnologice - anexele nr. 1-21 (OMEN nr. 3384/24.02.2017)

Completare centralizator_1 - 07.04.2017

Completare centralizator_2 - 19.05.2017

Completare centralizator_3 - 21.03.2018

Anexa la Centralizator - OMEN nr. 3635/05.03.2019 - 06.03.2019

Anunț! OM nr. 3862 din 04.04.2019 privind suspendarea aplicării unor prevederi și decalarea unor termene și perioade din Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactice de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, aprobată prin OMEN nr. 5460/2018, cu modificările și completările ulterioare

Mobilitatea personalului didactic de predare, în anul școlar 2019-2020

Fişa de evaluare a activităţii profesionale, didactice şi ştiinţifice a cadrelor didactice titulare, participante la etapele mişcării personalului didactic de predare pentru anul şcolar 2019-2020

Ordinul MEN nr. 5460/2018 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020

Ordinul MEN nr. 5728/2018 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educației naționale nr. 5460/2018

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, anexă la OMEN nr. 5460/12.11.2018

Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2019-2020

Cerere pentru completarea normei didactice pentru anul școlar 2019-2020

Cerere de TRANSFER pentru restrângere de activitate/PRETRANSFER consimţit între unităţi de învăţământ

Cerere pentru obţinerea acordului/acordului de principiu pentru TRANSFER/PRETRANSFER consimţit între unităţi de învăţământ

Cerere de PRETRANSFER prin SCHIMB DE POSTURI prin consimţământ scris

Cerere de repartizare pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, conform prevederilor art. 253 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2019-2020 pentru cadrele didactice angajate pe perioadă determinată care se încadrează în prevederile art. 61 sau art. 85 din Metodologie

Cerere de înscriere la CONCURSUL NAŢIONAL/JUDEŢEAN de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2019

Calculul mediei de departajare

Specializări care conferă dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul special, fără să mai fie necesar un stagiu atestat de pregătire teoretică şi practică în educaţie specială, efectuat separat, în afara pregătirii inițiale

Acord pentru detaşare în interesul învăţământului în anul şcolar 2019-2020

Cerere de detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluționată

Cerere de detaşare la cerere prin concurs specific

Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursurile naţionale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2018 sau 2017

Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursurile naționale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2016

Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza notei/mediei de cel puţin 7,00 (şapte) obţinute la concursul național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar din 2013, 2014 sau 2015

Cerere de încadrare în anul şcolar 2019-2020 în sistemul de PLATĂ CU ORA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programe noi la TITULARIZARE, care se aplică începând cu sesiunea 2019

Programa pentru Artă teatrală - Arta actorului, Anexa 1 la OMEN nr. 5530/14.11.2018

Programa pentru disciplina Cultură civică şi Educație social, Anexa nr. 2 la OMEN nr. 5530/14.11.2018

Programa pentru disciplina Religie creștină după Evanghelie, Anexa la OMEN nr. 5366/2018

Programe TITULARIZARE aprobate prin OM în anii anteriori

Programe specifice pentru concurs titularizare - cultură generală

Programe specifice pentru concurs titularizare - discipline tehnologice

Programe specifice pentru concurs titularizare - maiștri instructori

Programe noi la TITULARIZARE, care se aplică începând cu sesiunea 2019

Programa pentru Artă teatrală - Arta actorului, Anexa 1 la OMEN nr. 5530/14.11.2018

Programa pentru disciplina Cultură civică şi Educație social, Anexa nr. 2 la OMEN nr. 5530/14.11.2018

Programa pentru disciplina Religie creștină după Evanghelie, Anexa la OMEN nr. 5366/2018

Programe TITULARIZARE aprobate prin OM în anii anteriori

Programe specifice pentru concurs titularizare - cultură generală

Programe specifice pentru concurs titularizare - discipline tehnologice

Programe specifice pentru concurs titularizare - maiștri instructori

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezultatele candidaților participanţi la Concursul Județean pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor în învățământul preuniversitar de stat, 28 august  2018

Rezultatele candidaților participanţi la Testarea județeană pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor în învățământul preuniversitar de stat, 28 august  2018

Anunț! Programarea ședințelor de repartizare a posturilor didactice/ catedrelor din data de 31 august 2018

Anunț! În atenția candidaților înscriși pentru suplinirea calificată

 Anunț! În atenția candidaților înscriși pentru suplinirea necalificată

Anunț! Organizarea concursului de suplinire calificată, sesiunea 2018

Anunț! Organizarea concursului de suplinire necalificată, sesiunea 2018

Programarea ședințelor de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2018

Programarea ședințelor de repartizare pe posturi vacante indiferent de viabilitatea acestora la nivelul județului Suceava din data de 26 iulie 2018

Programarea ședințelor de repartizare a tuturor posturilor didactice publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată la nivelul județului Suceava din data de 25 iulie 2018

Rezultatele obținute la Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din Învățământul preuniversitar, din data de 11.07.2018

Repartizarea pe săli și centre de concurs a candidaților admiși pentru participarea la proba scrisă a Concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar din data de 11 iulie 2018

În atenția candidaților ADMIȘI pentru a participa la proba scrisă Concursului de ocupare a posturilor didactice, sesiunea 2018

Arondarea disciplinelor de concurs la Centrele pentru Concursul de ocupare a posturilor didactice, sesiunea 2018

Accesul candidaților în Centrele de concurs, în data de 11 iulie 2018

Atribuțiile candidaţilor admiși pentru Concursul de ocupare a posturilor didactice, sesiunea 2018

Anunț! În atenția candidaților repartizați la unitățile de învăţământ pentru susținerea inspecțiilor speciale la clasă și/sau a probelor practice din cadrul Concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2018

Lista candidaților repartizați în unitățile de învățământ pentru a susține inspecțiile speciale la clasă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2018

Lista candidaților repartizați în unitățile de învățământ pentru a susține probele practice din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2018

Anunț! Rezultatele obținute de către cadrele didactice titulare la inspecția specială la clasă/proba practică în profilul postului în cadrul etapei de pretransfer consimțit între unitățile de învăţământ, sesiunea 2018

Concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea aprilie-iulie 2018 (afișat 19.04.2018)

Calendarul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, din 11 iulie 2018 (Extras din Anexa nr. 19 la Metodologia aprobată prin OM nr. 5485/13.11.2017)

Lista posturilor/catedrelor complete/incomplete, vacante/rezervate din învățământul preuniversitar  publicate la nivelul județului Suceava, pentru anul școlar 2018-2019

Organizarea şi desfăşurarea concursului naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar (Extras din Metodologia aprobată prin OM nr. 5485/13.11.2017)

Alocarea posturilor didactice/ catedrelor la centrele de înscriere la Concursul naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea aprilie-iulie 2018

Depunerea dosarelor în centrele de înscriere la Concursul naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea aprilie-iulie 2018

Validarea înscrierii la concursul de ocupare a posturilor didactice, prin semnătură

Cerere de înscriere la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2018

Fișă de înscriere la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2018

Calculul mediei de departajare

Declarație pe proprie răspundere că nu desfășor activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice - Centrul de înscriere nr. 1: Colegiul Tehnic Alexandru Ioan Cuza Suceava

Declarație pe proprie răspundere că nu desfășor activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice - Centrul de înscriere nr. 2: Colegiul Tehnic Petru Mușat Suceava

Declarație pe proprie răspundere că nu desfășor activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice - Centrul de înscriere nr. 3: Inspectoratul Școlar Județean Suceava

Declarație pentru utilizarea rezultatelor inspecțiilor la clasă în profilul postului - pentru candidaţii înscrişi la Definitivat, sesiunea 2018 în judeţul Suceava - Centrul de înscriere nr. 1: Colegiul Tehnic Alexandru Ioan Cuza Suceava

Declarație pentru utilizarea rezultatelor inspecțiilor la clasă în profilul postului - pentru candidaţii înscrişi la Definitivat, sesiunea 2018 în judeţul Suceava - Centrul de înscriere nr. 2: Colegiul Tehnic Petru Mușat Suceava

Declarație pentru utilizarea rezultatelor inspecțiilor la clasă în profilul postului - pentru candidaţii înscrişi la Definitivat, sesiunea 2018 în judeţul Suceava - Centrul de înscriere nr. 3: Inspectoratul Şcolar Județean Suceava

Media obţinută la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2018, pe parcursul anului şcolar 2017-2018 (Extras din Metodologia aprobată prin OM nr. 5485/13.11.2017)

Anunț! Lista cadrelor didactice titulare repartizate pentru a susține inspecția specială la clasă/proba practică în cadrul etapei de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, sesiunea 2018

Tabel nominal cuprinzând cadrele didactice titulare, care în perioada 3-12 aprilie 2018, au depus dosar pentru etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar de la nivelul județului Suceava

Anunț! Programarea ședinței de repartizare în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011, sesiunea 2018 

OMEN nr. 3475/2018, privind aprobarea Metodologiei de selecție a personalului din România pentru posturi didactice din cadrul sistemului Școlilor Europene

Lista posturilor didactice/ catedrelor complete/incomplete vacante/rezervate din învățământul preuniversitar de stat/particular publicate la nivelul județului Suceava, actualizată în data de 30.03.2018

Anunț! Programul de depunere a dosarelor de înscriere pentru etapele de repartizare în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011, respectiv de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ

Anunț! Programarea ședinței de repartizare a cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate, sesiunea 2018

Anunț! Rezultatele inspecțiilor speciale la clasă în profilul postului în cadrul etapei de transfer pentru restrângere de activitate a personalului didactic titular, sesiunea 2018

Punctajele cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate în anul școlar 2018-2019

Lista cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate începând cu data de 01.09.2018

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete valabile pentru anul școlar 2018-2019 pentru etapa de transfer pentru restrângere de activitate

Anunț! Rezultatele inspecțiilor speciale la clasă/ probelor practice în profilul postului în cadrul etapei de completare a normei didactice, sesiunea 2018

Anunț! Programarea desfășurării inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice în profilul postului didactic pentru cadrele didactice titulare care completează norma didactică pentru perioadă nedeterminată la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Suceava, cu ore la discipline care nu sunt înscrise în documentul de numire/transfer/repartizare

Mobilitatea personalului didactic de predare, în anul școlar 2018-2019

Fișa de evaluare a activităţii profesionale, didactice şi științifice a cadrelor didactice titulare,  participante la etapele mişcării personalului didactic de predare pentru anul şcolar 2018-2019

Ordinea etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019

CALENDARUL mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019, aprobat prin OMEN nr. 5485/2017, modificat prin OMEN nr. 3017/2018

CENTRALIZATOR - 2018 - disciplinele de învăţământ - domeniile si specializările - probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar - Aprobat prin OMEN nr. 3108/29.01.2018

Ordin MEN nr. 3384/24.02.2017 - aprobarea Anexelor nr. 1-21 la Centralizator- discipline/module corespunzătoare profilului posturilor din aria curriculara Tehnologii - discipline tehnologice

ANEXELE NR. 1 - 21 TEHNOLOGII - DISCIPLINE TEHNOLOGICE

Cerere pentru completarea normei didactice

Cerere pentru repartizarea pe perioadă nedeterminată, în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011

Cerere pentru obţinerea acordului/acordului de principiu pentru transfer/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ

Cerere de transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ

Cerere de pretransfer prin schimb de posturi prin consimţământ scris

Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2018-2019, a cadrelor didactice angajate pe perioadă determinată care se încadrează în prevederile art. 81 sau art. 85 din Metodologie

Cerere de înscriere la concursul naţional/judeţean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2018

Acord pentru detaşare în interesul învăţământului în anul şcolar 2018-2019

Cerere de detaşare la cerere prin concurs specific

Cerere de detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată

Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursurile naţionale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2017 sau 2016

Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursurile naționale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2015

Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza notei/mediei de cel puţin 7,00 (șapte) obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2012, 2013 sau 2014

Cerere de încadrare în anul şcolar 2018-2019 în sistemul de PLATA CU ORA/CUMUL

Calculul mediei de departajare

Specializări care conferă dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul special, fără să mai fie necesar un stagiu atestat de pregătire teoretică şi practică în educaţie specială, efectuat separat, în afara pregătirii inițiale

Ordinul MEN nr. 5485/13.11.2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019

Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3017/08.01.2018 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019 și a Anexei nr. 19 la Metodologie, Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019, aprobate prin Ordinul ministrului educației național nr. 5485/2017

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, aprobată prin Ordinul MEN nr. 5485/13.11.2017

Mobilitatea personalului didactic de predare, în anul școlar 2017-2018

 

Rezultatele finale obținute la Concursul Județean de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor din învățământul preuniversitar din data de 6 septembrie 2017

Rezultatele finale obținute la Testarea Județeană de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor din învățământul preuniversitar din data de 6 septembrie 2017

 Anunț! Programarea ședințelor de repartizare pe posturi didactice/ catedre vacante/ rezervate complete/incomplete din învățământul preuniversitar care se vor desfășura din data de 8 septembrie 2017

Rezultatele candidaților în urma evaluării lucrărilor scrise din cadrul Concursului Județean pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învățământul preuniversitar de stat din data de 6 septembrie 2017

Rezultatele candidaților în urma evaluării lucrărilor scrise și a probei de interviu din cadrul Testării Județene pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învățământul preuniversitar de stat din data de 06.09.2017

  Anunț! În atenția candidaților înscriși la Concursul de suplinire calificată -   Programarea probelor practice în profilul postului

 ANUNȚ! Organizarea concursului de suplinire calificată

 ANUNȚ! În atenția candidaților înscriși pentru concursul de suplinire calificată!

ANUNȚ! Organizarea concursului de suplinire necalificată

Anunț! Graficul ședințelor de repartizare din data de 29.08.2017 pentru candidaţii care se încadrează în prevederile art. 84, art. 85 și art. 61 alin. (9) din Metodologia-cadru anexă la O.M. nr. 5739/2016

 Anunț! Graficul ședințelor de repartizare din data de 30-31.08.2017 pentru candidaţii care se încadrează în prevederile art. 90 din Metodologia-cadru anexă la O.M. nr. 5739/2016

Rezultatele finale obținute la Concursului de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor din învățământul preuniversitar din 12.07.2017

Anunț!Programarea ședinței publice de repartizare a tuturor posturilor didactice publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată la nivelul județului Suceava, din data de 26 iulie 2017

 Lista candidaților admiși la proba scrisă din cadrul Concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, sesiunea 2017

Arondarea disciplinelor de concurs la Centrele pentru Concursul de ocupare a posturilor didactice, sesiunea 2017

Accesul candidaților în Centrul de concurs în data de 12 iulie 2017

Atribuțiile candidaţilor admiși pentru Concursul de ocupare a posturilor didactice, sesiunea 2017

Concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, din data de 12 iulie 2017

Anunț! Programul de validare pentru Absolvenții promoției 2017/ absolvenţii 2017 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic

Lista candidaților repartizați în unitățile de învățământ pentru a susține inspecțiile speciale la clasă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2017

Lista candidaților repartizați în unitățile de învățământ pentru a susține probele practice din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2017

Lista posturilor/catedrelor complete/incomplete, vacante/rezervate din învățământul preuniversitar publicate la nivelul județului Suceava, pentru anul școlar 2017-2018

Calendarul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, din data de 12 iulie 2017

Programul de înscriere și repartizarea candidaților pe centrele de înscriere la Concursul naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar din data de 12 iulie 2017

Validarea înscrierii la concursul de ocupare a posturilor, prin semnătură

Cerere de înscriere la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2017

 Calculul mediei de departajare, în funcție de nivelul studiilor absolvite

Declarație pe propria răspundere pentru folosire rezultate inspecții la clasă în profilul postului obţinute de către candidaţii înscrişi la examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2017 – pentru Centrul nr. 1 - de înscriere la concurs: Colegiul Tehnic "Al. I. Cuza" Suceava

Declarație pe propria răspundere pentru folosire rezultate inspecții la clasă în profilul postului obţinute de către candidaţii înscrişi la examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2017 – pentru Centrul nr. 2 - de înscriere la concurs: Colegiul Tehnic "Petru Mușat" Suceava

 Declarație pe propria răspundere pentru folosire rezultate inspecții la clasă în profilul postului obţinute de către candidaţii înscrişi la examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2017 – pentru Centrul nr. 3 - de înscriere la concurs: Inspectoratul Școlar Județean Suceava (camera 1)

 Extras din Anexa la OMENCȘ nr. 5739/14.11.2016, Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018, privind utilizarea rezultatelor la inspecțiile la clasă în profilul postului obţinute de către candidaţii înscrişi la examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2017 și în cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2017

Programarea ședințelor de repartizare pentru etapa de Pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2017

Tabel nominal cu cadrele didactice titulare, care în perioada 28-31 martie 2017, au depus dosar pentru etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar din județul Suceava

 Programarea ședințelor de repartizare pentru soluționarea cererilor de restrângere de activitate din data de 22 martie 2017

Înregistrarea contestațiile cu privire la modul de soluționare în ședințele de repartizare a cererilor de restrângere de activitate din data de 22 martie 2017

 Fişa de evaluare a activităţii profesionale, didactice şi ştiinţifice a candidaţilor participanţi la etapele mişcării personalului didactic de predare pentru anul şcolar 2017-2018

Acord pentru detașare în interesul învățământului în anul şcolar 2017-2018

Ordinul pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018

Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018

Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2017 - 2018

Cerere pentru completarea normei didactice

Cerere de transfer pentru restrângere de activitate

Cerere pentru obţinerea acordului pentru transfer

Cerere de pretransfer consimțit între unităţi de învăţământ

Cerere de pretransfer prin schimb de posturi prin consimțământ scris

Cerere pentru obţinerea acordului pentru pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ

Cerere pentru angajare pe perioadă nedeterminată în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011

Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2017-2018, în conformitate cu prevederile art. 60 din OM nr. 5739/2016

Cerere de înscriere la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2017

Calculul mediei de departajare

Specializări care conferă dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul special, fără să mai fie necesar un stagiu atestat de pregătire teoretică şi practică în educaţie specială, efectuat separat, în afara pregătirii iniţiale

Acord pentru detașare în interesul învățământului în anul şcolar 2017-2018

Cerere de detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată

Cerere pentru completarea normei didactice, sesiunea august

Cerere de detașare la cerere prin concurs specific

Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2017-2018 (*), pentru cadrele didactice angajate pe perioadă determinată care se încadrează în prevederile art. 60 sau art. 85 din Metodologie

Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obținute la concursurile naţionale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2016 sau 2015

Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obținute la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2014

Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza notei/mediei de cel puţin 7,00 (șapte) obținute la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar  din 2011, 2012 sau 2013

Cerere de încadrare în anul şcolar 2017-2018 în sistemul de plata cu ora/cumul

Cerere de înscriere la concursul judeţean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2017

Ordin pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2017, aprobat prin OMEN nr.3086/16.01.2017

 

Mobilitatea personalului didactic de predare,  în anul școlar 2016-2017

 

Rezultatele obținute la Concursul județean (SUPLINIRE CALIFICATĂ) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învățământul preuniversitar, din data de 5 septembrie 2016

Rezultatele obținute la Testarea județeană (SUPLINIRE NECALIFICATĂ) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învățământul preuniversitar, din data de 5 septembrie 2016

Programul de depunere a contestațiile la rezultatele obținute la proba scrisă la Concursul județean (Suplinire calificată)

Programul de depunere a contestațiile la rezultatele obținute la proba scrisă la Testarea județeană (Suplinire necalificată)

Anunț! În atenția candidaților care vor participa la ședințele publice de repartizare pe posturi didactice/ catedre din învățământul preuniversitar

În atenția candidaților înscriși la Concursul județean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase neocupate din învățământul preuniversitar, care vor susține probe practice în profilul postului

Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, desfășurat în data de 05.09.2016
Calendarul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate

În atenția candidaților înscriși pentru participarea la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate

Testarea pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, desfășurat în data de 05.09.2016

Calendarul testării pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate

În atenția candidaților înscriși pentru participarea la testarea pentru pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate

 

În atenția candidaților nerepartizați care au obținut media de repartizare de cel puțin 7 (șapte) la concursul din sesiunea 2016

În atenția cadrelor didactice titulare anterior concursului din 2016 care vor participa la ședințele publice de detașare la cerere cu punctaj

În atenția candidaților care vor participa la ședințele publice de repartizare pentru suplinire prin continuitate și suplinire calificată

În atenția candidaților care au obținut note de cel puțin 7 (șapte) la proba scrisă, respectiv la inspecția specială a clasă/proba practică din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din 20 iulie 2016

Programarea ședințelor publice de repartizare a tuturor posturilor publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată la nivelul județului Suceava, în ședința publică din 9 august 2016

Lista candidaților care au absentat la inspecția specială la clasă sau la proba practică din cadrul Concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor didactice din învățământul preuniversitar, sesiunea 2016

Lista candidaților care nu au validat fișa de înscriere la Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor didactice din învățământul preuniversitar, sesiunea 2016

Repartizarea pe săli a candidaților admiși la proba scrisă la Centrul de Concurs nr. 1: Colegiul Tehnic "Alexandru Ioan Cuza" Suceava

Repartizarea pe săli a candidaților admiși la proba scrisă la Centrul de Concurs nr. 2: Colegiul Tehnic "Petru Mușat" Suceava

Arondarea disciplinelor la Centrul de concurs nr. 1 organizat la Colegiul Tehnic “ Al. I. Cuza” Suceava

Arondarea disciplinelor la Centrul de concurs nr. 2 organizat la Colegiul Tehnic “Petru Mușat” Suceava

Lista candidaților admiși pentru a susține proba scrisă din cadrul Concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, sesiunea 2016 și centrele unde vor susține proba scrisă

Accesul candidaților în centrul de concurs la proba scrisă

Instrucţiuni referitoare la activităţile pe care trebuie să le realizeze candidaţii în vederea sigilării, securizării şi a predării lucrărilor scrise 

Programul de depunere a contestațiilor la rezultatele obținute la proba scrisă a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea iulie 2016

Lista candidaților repartizați în unitățile de învățământ pentru a susține inspecțiile speciale la clasă și/sau probele practice din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2016

Extras din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017, aprobată prin OMECȘ nr. 5559/27.10.2015, cu privire la Concursul naţional a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar

Extras din Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2016-2017, Anexă la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului de predare din învățământul preuniversitar aprobată prin OMECȘ nr. 5559/27.10.2015, cu privire la Concursul naţional a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea iulie 2016

Repartizarea disciplinelor de concurs pe centre de înscriere

Programul de depunere a dosarelor de înscriere de către candidați

Programul de validare a fișelor de înscriere de către candidați

Folosirea rezultatelor obținute la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2016 pentru Concursul de ocupare a posturilor didactice

Afișarea repartizării candidaților la unitățile școlare în vederea susținerii probelor practice și a inspecțiilor speciale la clasă

Cerere de înscriere la concursul naţional/judeţean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2016

Programele pentru concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar începând cu sesiunea 2016 - Anexa 1 la OMECS nr. 5575/28.10.2015

Programele valabile pentru concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar aprobate prin Ordin nr. 5620/11.11.2010

Formule de calcul a mediei de departajare

 1. Calculul mediei de departajare

 

Prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2016-2017, pentru cadrele didactice angajate pe perioadă determinată, care se încadrează în prevederile art. 60 din Metodologia aprobată prin OM nr. 5559/2015 (candidații au cel puțin definitivatul sau înscriși la definitivat-2016 și au media de repartizare minim 7.00, sesiunea 2015, 2014, respectiv 2013 şi/sau 2012 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar)

Adresa ISJ Suceava nr. 2966/20.04.2016 Ref. Prelungirea duratei contractului individual de muncă în anul școlar 2016-2017 pentru cadrele didactice care au dobândit cel puțin definitivarea în învățământ sau care vor dobândi definitivarea în învățământ până la data de 01.09.2016, care au obținut media de repartizare minimum 7 (șapte ) la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunile 2015, 2014, respectiv 2013 şi/sau 2012 pentru învăţători/ institutori/ profesori pentru învăţământ primar

Acord/ Acord de principiu emis de directorul unității de învățământ în vederea prelungirii duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2016-2017, pentru cadrele didactice angajate pe perioadă determinată, care se încadrează în prevederile art. 60 din OM nr. 5559/2015

Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2016-2017, pentru cadrele didactice angajate pe perioadă determinată, care se încadrează în prevederile art. 60 din OM nr. 5559/2015

Prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2016-2017, pentru cadrele didactice angajate pe perioadă determinată, care se încadrează în prevederile art. 85 din Metodologia aprobată prin OM nr. 5559/2015 (candidații au media de repartizare minim 5.00, sesiunea 2015, 2014, respectiv 2013 şi/sau 2012 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar)

Adresa ISJ Suceava nr. 2967/20.04.2016 Ref. Prelungirea duratei contractului individual de munca în anul școlar 2016-2017 pentru personalul didactic angajat cu contract de muncă pe perioadă determinată, în baza mediei de repartizare minimum 5 (cinci) obținute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunile 2015, 2014, respectiv 2013 şi/sau 2012 pentru învăţători/ institutori/ profesori pentru învăţământ primar

Acord/ Acord de principiu emis de directorul unității de învățământ în vederea prelungirii duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2016-2017, pentru cadrele didactice angajate pe perioadă determinată, care se încadrează în prevederile art. 85 din OM nr. 5559/2015

Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2016-2017, pentru cadrele didactice angajate pe perioadă determinată, care se încadrează în prevederile art. 85 din OM nr. 5559/2015

 

Anunț: Programul ședințelor publice de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2016

Tabel nominal cu cadrele didactice titulare, care în perioada 25-30 martie 2016, au depus dosar pentru etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar din județul Suceava

Tabel nominal cu cadrele didactice titulare în județul Suceava, care în perioada 25-30 martie 2016, au depus dosar pentru etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar în alte județe

Metodologia- cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017, aprobată prin OM nr. 5559/2015

Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2016 - 2017

 Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2016 – aprobat prin OMECȘ nr. 5792 din 16.11.2015

   1. Centralizator - Cultură Generală (I)
   2. Centralizator - Cultură Generală (II)
   3. Centralizator - Cultură Generală (III)
   4. Centralizator - Cultură Generală (IV)
   5.   Centralizator - Cultură Generală (V)
   6.   Centralizator - Învăţământ Special
   7.   Centralizator - Discipline Tehnologice
   8.   Centralizator - Pregătire şi instruire practică
   9.   Centralizator - Palate şi cluburi ale copiilor (I)
   10. Centralizator - Palate şi cluburi ale copiilor (II)
   11. Completare Centralizator (1) - 10.03.2016
   12. Completare Centralizator (2) - 23.03.2016
   13. Completare Centralizator (3) - 10.04.2016
   14. Completare Centralizator (4) - 17.06.2016
   15. Completare Centralizator (5) - 17.06.2016

Specializări care conferă dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul special și nu necesită atestat de educație specială

 1. Specializări care conferă dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul special, fără să mai fie necesar un stagiu atestat de pregătire teoretică şi practică în educaţie specială, efectuat separat, în afara pregătirii iniţiale

Fişa de evaluare a activităţii profesionale, didactice şi ştiinţifice a candidaţilor participanţi la etapele mişcării personalului didactic de predare pentru anul şcolar 2016-2017

Completarea normei didactice pentru anul şcolar 2016-2017

Cerere pentru completarea normei didactice pentru anul şcolar 2016-2017

Transfer pentru restrângere de activitate/ Pretransfer consimțit între unitățile de învățământ - 2016

 1. Cerere de transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ pentru anul şcolar 2016-2017
 2. Cerere de pretransfer prin schimb de posturi prin consimţământ scris pentru anul şcolar 2016-2017
 3. Cerere pentru obţinerea acordului pentru transfer/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ pentru anul şcolar 2016-2017
 4. Model raport al comisiei de mobilitate a personalului didactic constituite la nivelul unităţii de învăţământ, referitor la cadrele didactice care au solicitat transferul pentru restrângere de activitate/pretransferul consimţit  între unităţi de învăţământ pe un post didactic/catedră vacant(ă) pentru anul şcolar 2016-2017
 5. Model de acord/acord de principiu emis de directorul unităţii de învăţământ privind transferul pentru restrângere de activitate/pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ pentru anul şcolar 2016-2017
 6. Model de adresă de înștiințare a inspectoratului şcolar referitor la acordurile emise pentru transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer prin consimţământ între unităţile de învăţământ pentru anul şcolar 2016-2017

Titularizare în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările si completările ulterioare - sesiunea 2016

Cerere pentru repartizarea în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată începând cu anul şcolar 2016-2017

Prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2016-2017 (candidații au cel puțin cu definitivat sau înscriși la definitivat – 2016 și media de repartizare minim 7,00 - 2015, 2014)

Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2016-2017, în baza mediei de repartizare obţinute la concursurile naţionale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2015, 2014, respectiv 2013 şi/sau 2012 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar (suplinire prin continuitate pentru candidații care se încadrează în prevederile art. 60 din Metodologie)

 

Prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2016-2017 (candidați au media/nota minim 5.00 în 2015, 2014)

 1. Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2016-2017, în baza mediei de repartizare obţinute la concursurile naţionale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2015, 2014, respectiv 2013 şi/sau 2012 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar (suplinire prin continuitate pentru candidații care se încadrează în prevederile art. 85 din Metodologie)

 

Detaşarea în interesul învăţământului pentru anul şcolar 2016-2017

 1. Acord pentru detaşare în interesul învăţământului în anul şcolar 2016-2017

Detaşare la cerere prin concurs specific pentru anul şcolar 2016-2017

 1. Cerere de detaşare la cerere prin concurs specific pentru anul şcolar 2016-2017

Detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată în anul şcolar 2016-2017

 1. Cerere de detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată pentru anul şcolar 2016-2017

Angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2015 sau 2014 pentru anul şcolar 2016-2017

 

 1. Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2015 sau 2014 pentru anul şcolar 2016-2017 (pentru candidații care au participat la concursul din 2014 sau 2015 şi au obţinut cel puţin media/nota 5,00 (cinci), iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obținut note sub 5 la concursuri de titularizare)
 2. Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2013 pentru anul şcolar 2016-2017 (pentru candidații care au participat la concursul din 2013 şi au obţinutcel puţin media/nota 5,00 (cinci), iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obținut note sub 5 la concursuri de titularizare)
 3. Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza notei/mediei de cel puţin 7,00 (șapte) obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar din 2010, 2011 sau 2012 pentru anul şcolar 2016-2017 (pentru candidații care au participat la concursul din 2010, 2011 sau 2012 și au obţinut cel puţin nota 7,00 (șapte), iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obținut note sub 5 la concursul de titularizare)

 Încadrare în sistemul plata cu ora/cumul

 1.  Cerere de încadrare în sistemul PLATA CU ORA/CUMUL pentru anul şcolar 2016-2017

PARTEA 1  -  CULTURĂ GENERALĂ

PARTEA 2  -  CULTURĂ GENERALĂ

PARTEA 3  -  CULTURĂ GENERALĂ

PARTEA 4  -  CULTURĂ GENERALĂ

PARTEA 5  -  CULTURĂ GENERALĂ

PARTEA 6  -  INVĂȚĂMÂNT SPECIAL

PARTEA 7  -  DISCIPLINE TEHNOLOGICE

PARTEA 8  -  INSTRUIRE PRACTICĂ

PARTEA 9  -  PALATE ȘI CLUBURI

PARTEA 10 - PALATE ȘI CLUBURI

Ordin MEN nr. 3384/24.02.2017 - aprobarea Anexelor nr. 1-21 la Centralizator- discipline/module corespunzătoare profilului posturilor din aria curriculara Tehnologii - discipline tehnologice

ANEXELE NR. 1 - 21 TEHNOLOGII - DISCIPLINE TEHNOLOGICE

Noutăţi M.E.C.

A fost adoptată Strategia națională privind educația pentru mediu și schimbări climatice 2023 - 2030

18 Ian 2023 Guvernul României a aprobat în ședința de astăzi, 18 ianuarie, Strategia națională privind educația pentru mediu și schimbări climatice 2023 - 2030 . Este un moment de maximă importanță pentru învățământul românesc, fiind pentru prima...

()

18.Ian.2023


Ministerul Educației începe procesul de achiziție de manuale școlare pentru anul școlar 2023 - 2024

16 Ian 2023 Ministerul Educației, prin Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), a lansat licitația având ca obiectiv achiziția de manuale școlare, elaborate în conformitate cu programele școlare în vigoare. Procedura de...

()

16.Ian.2023


Webinar pentru beneficiarii apelului competitiv de proiecte „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”

11 Ian 2023 Prezentare apel (fișier ppt) - susținută în cadrul webinar-ului anunțat mai jos -------------------------- Ministerul Educației organizează joi, 12.01.2023, începând cu ora 10:00, un webinar cu scop informativ, adresat beneficiarilor...

()

11.Ian.2023


Vești bune pentru educație, la final de an! // Cea mai mare creștere a numărului consilierilor școlari și introducerea serviciilor de educație timpurie complementare

28 Dec 2022 La inițiativa Ministerului Educației, a fost adoptată în ședința de astăzi, 28 decembrie 2022, Hotărârea de Guvern pentru aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a serviciilor de educație timpurie complementare şi...

()

28.Dec.2022


A fost lansat apelul competitiv de proiecte pentru „Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor”

23 Dec 2022 Ministerul Educației , în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a lansat apelul competitiv de proiecte pentru „ Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților...

()

23.Dec.2022


A fost lansat apelul competitiv de proiecte pentru „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”

19 Dec 2022 Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a lansat apelul competitiv de proiecte pentru „ Dotarea cu mobilier, materiale didactice și...

()

19.Dec.2022


Ministerul Educației a premiat olimpicii medaliați în acest an la competițiile internaționale pe discipline școlare

13 Dec 2022 Ministrul Educației, Ligia Deca, a participat luni, 12 decembrie, la festivitatea de premiere a olimpicilor români, medaliați în acest an la competițiile internaționale pe discipline școlare. Festivitatea de premiere a elevilor români...

()

13.Dec.2022


Participarea mininistrului Educației, Ligia Deca, la reuniunea ministerială a Comitetului pentru politici educaționale (EDPC) al OCDE

09 Dec 2022 Ministrul Educației, Ligia Deca, a participat, în perioada 7 - 8 decembrie 2022, alături de Luca Niculescu, coordonatorul național al procesului de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și de o delegație...

()

13.Dec.2022


Șase medalii (o medalie de argint și cinci medalii de bronz): rezultatele echipei României la Olimpiada Internaţională de Ştiinţe pentru Juniori 2022

12 Dec 2022 Lotul de juniori al României și-a trecut în palmares 6 medalii (o medalie de argint și cinci medalii de bronz) la a XIX-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Ştiinţe (IJSO), desfăşurată în perioada 2 - 12 decembrie, la Bogota...

()

12.Dec.2022


Bugetul pentru învățământ prevăzut pentru anul 2023 este de 49.509 milioane de lei, respectiv 3,2% din PIB

07 Dec 2022 Bugetul pentru învățământ prevăzut pentru anul 2023 este de 49.509 milioane de lei, respectiv 3,2% din PIB. În aceste condiții, bugetul învățământului pentru anul 2023, pe toate sursele de finanțare, este mai mare cu 6.032 milioane de...

()

07.Dec.2022 sesizari

 t

 index

 

 

 admitere

Secretariatul General al Guvernului

logo sgg

E-mail

Rețele de resurse educaționale deschise (RED)

retele

Proiect finantat Granturile SEE

logo eea grants glow2

 Erasmus

Anticoruptie

Tu poți face lumină

Consultare publică

consultare publica

 

JOB

anagajam