foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Inspectoratul Școlar Județean Suceava urmărește realizarea politicilor şi programelor de dezvoltare ale învăţământului preuniversitar în profil teritorial, asigurarea cadrului organizatoric şi funcţional favorabil creşterii calităţii serviciilor educative în şcoli, care să permită tinerilor absolvenţi o mai buna orientare într-o economie şi o societate bazată pe cunoaştere.

ISJ Suceava

Rădăcinile educaţiei sunt amare, dar fructul este dulce. AristotelResurse umane

Lista candidaților cu statut de angajat pe durata de viabilitatea postului didactic/catedrei, respectiv cu statut de titular repartizați în unitățile de învățământ preuniversitar pentru a susține inspecția specială la clasă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2024 – afișat în 24.05.2024 și reactualizat, astăzi, 31.05.2024

Lista candidaților repartizați în unitățile de învățământ preuniversitar pentru a susține inspecția specială la clasă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2024 – afișat în 24.05.2024 și reactualizat, astăzi, 31.05.2024

Lista candidaților repartizați în unitățile de învățământ preuniversitar pentru a susține proba practică din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2024 – afișat în 24.05.2024 și reactualizat, astăzi, 31.05.2024

Lista candidaților care au solicitat echivalarea inspecției speciale la clasă/probei practice din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2024 – afișat în 24.05.2024 și reactualizat, astăzi, 31.05.2024

Anunț privind susținerea inspecțiilor speciale la clasă și a probelor practice din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2024 – afișat astăzi, 23.05.2023

 Lista candidaților cu statut de angajat pe durata de viabilitatea postului didactic/catedrei, respectiv cu statut de titular repartizați în unitățile de învățământ preuniversitar pentru a susține inspecția specială la clasă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2024 – afișat astăzi, 24.05.2024

Lista candidaților repartizați în unitățile de învățământ preuniversitar pentru a susține inspecția specială la clasă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2024 – afișat astăzi, 24.05.2024

Lista candidaților repartizați în unitățile de învățământ preuniversitar pentru a susține proba practică din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2024 – afișat astăzi, 24.05.2024

 Lista candidaților care au solicitat echivalarea inspecției speciale la clasă/probei practice din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2024 – afișat astăzi, 24.05.2024

lista punctaje detasare le cerere sesiunea 2024

lista titulari restrangere de activitate sesiunea 2024

repartizare candidati ISC 24 mai 2024 Titulari cu RA

În atenția candidaţilor care transmit în format electronic dosarele de înscriere la Concursul naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2024 - Afișat astăzi, 08.05.2024

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete de la nivelul județului Suceava pentru anul școlar 2024-2025- Afișat astăzi, 29.04.2024

Alocarea posturilor didactice/ catedrelor la centrele de înscriere pentru Concursul naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea mai-august 2024 - Afișat astăzi, 29.04.2024

Programul de depunere a dosarelor în centrele de înscriere la Concursul naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea mai-august 2024- Afișat astăzi, 29.04.2024

Programul de validare a înscrierii, prin semnătură, de către candidați - Afișat astăzi, 29.04.2024

Anunț! În atenția absolvenților promoției 2024/ absolvenților 2024 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic înscriși la concursul de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar, sesiunea 2024 - Afișat astăzi, 29.04.2024

Repartizarea pentru susținerea inspecției speciale la clasă/probei practice/probei orale - Afișat astăzi, 29.04.2024

Candidații care au dreptul șă participe la concursul naţional art. 67, alin. (3) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământ preuniversitar în anul școlar 2024-2025, aprobată prin OME 6.877/22.12.2023

Coperta dosarului de înscriere la concurs național de ocupare a posturilor didactice /catedrelor din învățământul preuniversitar, sesiunea 2024 - Afișat astăzi, 29.04.2024

Cerere de înscriere la concursul naţional/judeţean/testarea la nivel judeţean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2024 - Afișat astăzi, 29.04.2024

Fișa de înscriere la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din învățământul preuniversitar, sesiunea 2024 - Afișat astăzi, 29.04.2024

Calculul mediei de departajare - Afișat astăzi, 29.04.2024

Specializări care conferă dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre în Învăţământul special, fără să mai fie necesar un stagiu atestat de pregătire teoretică şi practică în educaţie specială, efectuat separat, în afara pregătirii iniţiale - Afișat astăzi, 29.04.2024

Declarație pe proprie răspundere privind folosirea rezultatelor inspecțiilor la clasă în profilul postului din cadrul examenului de definitivare în învățământ, sesiunea 2024 și la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar din 17 iulie 2024 - Afișat astăzi, 29.04.2024

Declarație pe proprie răspundere precum că nu desfășor activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice - Afișat astăzi, 29.04.2024

Calendarul de desfășurare a concursului naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2024 - afișat azi, 15.04.2024

Ordin nr. 4.016/14.03.2024 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile și specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2024 - afișat azi, 15.04.2024

Centralizator discipline cultură generală (arhivă ZIP) - afișat azi, 15.04.2024

Centralizator discipline învățământ special - afișat azi, 15.04.2024

Centralizator discipline tehnologice - afișat azi, 15.04.2024 - afișat azi, 15.04.2024

Centralizator discipline instruire practică

Centralizator discipline palate și cluburi ale copiilor (arhivă ZIP) - afișat azi, 15.04.2024

Ordin nr. 5.975/9.11.2020 privind aprobarea programelor pentru susţinerea concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar - afișat azi, 15.04.2024

Anexa 1 [arhivă RAR]: P R O G R A M E L E pentru susţinerea concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar - afișat azi, 15.04.2024

Anexa 2: Lista disciplinelor pentru care au fost aprobate programele pentru susținerea concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar - afișat azi, 15.04.2024

Rezultatele obținute la inspecțiile speciale la clasă sau probele practice susținute în perioada 4-11 aprilie 2024 de către cadrele didactice titulare înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar la nivelul unităţii de învăţământ sau a consorţiului, în aceeaşi localitate, în localitatea de domiciliu sau pentru apropiere de domiciliu, sesiunea 2024 - afișat astăzi, 12 aprilie 2024

 Anunț! În atenția cadrelor didactice titulare/angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care participă la etapa de pretransfer/schimb de posturi/completarea normei didactice/modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei - afișat astăzi, 10 aprilie 2024

Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2024-2025, Anexă la Ordinul ministrului educației nr. 6877/22. 12. 2023 - afișat astăzi, 10 aprilie 2024

Cerere de înscriere la concursul național/județean/testarea la nivel județean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in învăţământul preuniversitar, sesiunea 2024 - afișat astăzi, 10 aprilie 2024

Lista candidaților înscriși la etapa de pretransfer la nivelul județului Suceava și a punctajelor obținute – afișat astăzi, 05.04.2024

Lista candidaților înscriși la etapa de pretransfer prin schimb de posturi la nivelul județului Suceava – afișat astăzi, 05.04.2024

Lista candidaților înscriși la etapa de completare a normei didactice la nivelul județului Suceava – afișat astăzi, 05.04.2024

Lista candidaților înscriși la etapa de modificare a repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei cărora nu li se poate constitui un post didactic complet/o normă didactică de predare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră de la nivelul județului Suceava – afișat astăzi, 05.04.2024

Lista cadrelor didactice titulare înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar la nivelul unităţii de învăţământ sau a consorţiului, în aceeaşi localitate, în localitatea de domiciliu sau pentru apropiere de domiciliu, repartizate pentru susținerea inspecției speciale la clasă sau probei practice în perioada 4-11 aprilie 2024 - afișat astăzi, 4 aprilie 2024

Lista cadrelor didactice care au solicitat modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei

 
 

Tabel nominal cuprinzând cadrele didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu 01.09.2024

Tabel nominal cuprinzând cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei în două sau mai multe unități de învățământ cărora li se întregește norma didactice de predare-învățare-evaluare pe o unitate de învățământ/specializare/specializări începând cu data de 01.09.2024, în conformitate cu prevederile art. 29 din Metodologia-cadru de mobilitate a personalului didactic de predare în anul școlar 2024-2025 aprobată prin OME nr. 6877/22.12.2023 – afișat astăzi, 02.02.2024

Tabel nominal cuprinzând cadrele didactice titulare care au solicitat menținerea în activitate ca titular peste vârsta de pensionare de 65 de ani, conform prevederilor art. 4, alin. (1) lit. f), lit. u), lit. v) și art. 31 din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2024-2025, aprobată prin OME nr. 6877/22.12.2023, cărora Consiliul de administrație al unității/unităților de învățământ le-a aprobat solicitarea de menținere în activitate ca titular, în funcția didactică, în anul școlar 2024-2025 – afișat astăzi, 02.02.2024

Tabel nominal cuprinzând cadrele didactice titulare care au solicitat menținerea în activitate ca titular peste vârsta de pensionare de 65 de ani, conform prevederilor art. 4, alin. (1) lit. f), lit. u), lit. v) și art. 31 din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2024-2025, aprobată prin OME nr. 6877/22.12.2023, cărora Consiliul de administrație al unității/unităților de învățământ NU le-a aprobat solicitarea de menținere în activitate ca titular, în funcția didactică, în anul școlar 2024-2025 – afișat astăzi, 02.02.2024

Tabelul nominal cuprinzând cadrele didactice titulare, femei, care au solicitat menținerea în activitate ca titular până la vârsta de pensionare de 65 de ani, conform prevederilor art. 4, alin. (1) lit. f), lit. u), lit. v) și art. 31 din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2024-2025, aprobată prin OME nr. 6877/22.12.2023, raportat la 01.09.2024 – afișat astăzi, 02.02.2024

Tabel nominal cuprinzând cadrele didactice titulare, care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la art. 31 din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2024-2025, aprobată prin OME nr. 6877/22.12.2023 și îndeplinesc condiţiile legale de pensionare, luând în calcul limita de vârstă şi stagiul de cotizare, raportat la data de 1 septembrie 2024 sau au solicitat pensionarea anticipată/anticipată parțial începând cu data de 1 septembrie 2024 – afișat astăzi, 02.02.2024

Lista cuprinzând cadrele didactice titulare care întregesc norma didactică de predare-învățare-evaluare pe o unitate de învățământ/specializare/specializări începând cu data de 01.09.2024 – afișat astăzi31.01.2024

Lista cuprinzând cadrele didactice titulare cărora nu li se întregește norma didactică de predare-învățare-evaluare pe o unitate de învățământ/specializare/specializări începând cu data de 01.09.2024 ca urmare a nepromovării inspecției speciale la clasă din cadrul etapei de întregire a normei didactice – afișat astăzi, 31.01.2024

 Lista cuprinzând cadrele didactice titulare care au susținut inspecția specială la clasă pentru etapa de întregire a normei didactice, începând cu data de 01.09.2024 - afișat astăzi, 30.01.2024

Lista cuprinzând cadrele didactice titulare care au susținut inspecția specială la clasă pentru etapa de întregire a normei didactice, începând cu data de 01.09.2024 - afișat astăzi, 30.01.2024

Tabel nominal cuprinzând cadrele didactice titulare care au solicitat întregirea normei didactice de predare-învățare-evaluare pe o unitate de învățământ/specializare/specializări începând cu data de 01.09.2024, în conformitate cu prevederile art. 24 din Metodologia-cadru de mobilitate a personalului didactic de predare în anul școlar 2024-2025 aprobată prin OME nr. 6877/22.12.2023, repartizate pentru susţinerea inspecțiilor speciale la clasă în perioada 22-30 ianuarie 2024

LISTA DISCIPLINELOR DE CONCURS corelată cu numerele ordinelor de ministru de aprobare a programelor pentru susținerea Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar

 Normele metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, Anexa OME nr. 6876/2023 - afisat astăzi, 15.01.2024

 FIŞA DE EVALUARE a activităţii profesionale, didactice şi ştiinţifice a cadrelor didactice titulare, participante la etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2024-2025

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2024-2025 aprobată prin OME nr. 6877/2023 - afișat astăzi, 09.01.2024

Adresa concurs posturi vacante Cresa Falticeni

Adresa concurs posturi vacante CJRAE Suceava Adresa concurs posturi vacante CJRAE Suceava

Rezultatele finale obținute de candidații înscriși la Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la nivelul judeţului Suceava din data de 29 august 2023 – afișat astăzi, 30 august 2023

Rezultatele finale obținute de candidații înscriși la Testarea pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la nivelul judeţului Suceava din data de 29 august 2023 – afișat astăzi, 30 august 2023

Anunt sedinte de repartizare din 31 august 2023

Anunt sedinte de repartizare din 01.09.2023

Rezultatele obținute de candidații înscriși la Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la nivelul judeţului Suceava din data de 29 august 2023 – afișat astăzi, 29 august 2023

Rezultatele obținute de candidații înscriși la Testarea pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la nivelul judeţului Suceava din data de 29 august 2023 – afișat astăzi, 29 august 2023

Rezultatele obținute de către candidații înscriși la Concursul județean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, rămase neocupate, valabile pentru anul școlar 2023-2024, repartizați pentru susținerea probei practice – Afișat astăzi, 28.08.2023

Lista candidaților înscriși la Concursul județean pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, repartizați pe săli la Școala Gimnazială "Miron Costin" Suceava – Afișat astăzi, 28.08.2023

Lista candidaților înscriși la Testarea județeană pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, repartizați pe săli la Școala Gimnazială "Miron Costin" Suceava – Afișat astăzi, 28.08.2023

Lista candidaților care vor susține probă practică în cadrul Concursului județean pentru ocuparea posturilor didactice de predare din învățământul preuniversitar, neocupate, valabile în anul școlar 2023-2024 - afișat astăzi, 27.08.2023

Anunț! În atenția tuturor candidaţilor înscriși la Concursul județean/Testarea judeţeană pentru ocuparea posturilor didactice de predare din învățământul preuniversitar, neocupate, valabile în anul școlar 2023-2024 - Afișat astăzi, 25.08.2023

Anunț! În atenția tuturor candidaţilor care solicit înscrierea la Concursul județean/Testarea judeţeană pentru ocuparea posturilor didactice de predare din învățământul preuniversitar, neocupate, valabile pentru anul școlar 2023-2024 - Afișat astăzi, 24.08.2023

Anunț! În atenția candidaților care se înscriu la Concursul Județean/Testarea Județeană pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învățământul preuniversitar, rămase neocupate, valabile pentru anul școlar 2023-2024, din data de 29.08.2023 - afișat astăzi, 22.08.2023

Programarea ședinței de repartizare a cadrelor didactice titulare care au solicitate detașarea la cerere pe posturile didactice publicate pentru angajare pe perioadă determinată la nivelul județului Suceava – afișat astăzi, 18.08.2023

Programarea ședințelor pentru soluţionarea cadrelor didactice titulare sau debutante aflate în restrângere de activitate totală sau parțială, a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului cu normă didactică incompletă, a cadrelor didactice/candidaților care au obținut nota la proba scrisă de peste 5 (cinci) și de peste 7 (șapte) la concursul național de ocupare a posturilor didactice din 12 iulie 2023, precum și a candidaților cu note/medii de peste 5 (cinci), respectiv de peste 7 (șapte) la concursul național din sesiunile anterioare și a celor care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă conform art. 87 din Metodologia aprobată prin OME nr. 6218/2022, cu completările ulterioare – pentru data din 22 august 2023 – afișat astăzi, 18.08.2023

Programarea ședințelor pentru soluţionarea cadrelor didactice titulare sau debutante aflate în restrângere de activitate totală sau parțială, a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului cu normă didactică incompletă, a cadrelor didactice/candidaților care au obținut nota la proba scrisă de peste 5 (cinci) și de peste 7 (șapte) la concursul național de ocupare a posturilor didactice din 12 iulie 2023, precum și a candidaților cu note/medii de peste 5 (cinci), respectiv de peste 7 (șapte) la concursul național din sesiunile anterioare și a celor care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă conform art. 87 din Metodologia aprobată prin OME nr. 6218/2022, cu completările ulterioare – pentru data din 23 august 2023 – afișat astăzi, 18.08.2023

Programarea ședinței de repartizare pe posturile didactice publicate pentru angajare pe perioadă determinată la nivelul județului Suceava la care se vor prezenta candidații care au obținut nota la proba scrisă de cel puțin 7 (șapte) la Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din data de 12 iulie 2023, nerepartizați în ședințele anterioare - afișat astăzi, 16.08.2023

Grafic vizualizare lucrari concursului de ocupare a posturilor didactice posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2023

Procedură operațională documentată privind graficul, termenii și condițiile pentru vizualizarea de către candidați a lucrărilor scrise în cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2023

Rezultatele finale obținute la proba scrisă din cadrul Concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din învățământul preuniversitar din 12 iulie 2023 - afișat astăzi, 26.07.2023

 Programarea ședinței de repartizare din 27 iulie 2023 pentru repartizarea candidaților, indiferent de statutul acestora, care se încadrează în prevederile art. 74 alin. (3) lit. a) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023-2024, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 6218/09.11.2022, cu completările ulterioare care au obținut note de cel puțin 7 (șapte) la proba scrisă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din data de 12 iulie 2023 - afișat astăzi 21 iulie 2023

Programarea ședinței de repartizare din 28 iulie 2023 - pentru repartizarea cadrelor didactice titulare care se încadrează în prevederile art. 74 alin. (3) lit. e) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023-2024, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 6218/09.11.2022, cu completările ulterioare și au obținut note de cel puțin 7 (șapte) la proba scrisă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din data de 12 iulie 2023 - afișat astăzi 21 iulie 2023

Programarea ședinței de repartizare din 28 iulie 2023 pentru repartizarea candidaților cu statut de angajat pe durata de viabilitate a postului care se încadrează în prevederile art. 74 alin. (3) lit. f) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023-2024, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 6218/09.11.2022, cu completările ulterioare și au obținut note de cel puțin 7 (șapte) la proba scrisă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din data de 12 iulie 2023- afișat astăzi 21 iulie 2023

Rezultatele obținute la proba scrisă din cadrul Concursului de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor din învățământul preuniversitar din 12 iulie 2023 - afișat astăzi, 18 iulie 2027 

Lista candidaților înscriși pentru susținerea probei scrise la nivelul județului Suceava repartizați pe săli în centrele de concurs

Accesul candidaților în sălile din centrele de concurs la proba scrisă – afișat astăzi, 10.07.2023

INSTRUCȚIUNI referitoare la activitățile pe care trebuie să le realizeze candidații în vederea sigilării, securizării și a predării lucrările scrise – afișat astăzi, 10.07.2023

Notă de informare – afișat astăzi, 10.07.2023

Formular CONTESTAȚIE pentru candidații care au susținut proba scrisă la Centrul de concurs nr. 1, organizat la Colegiul Tehnic Alexandru Ioan Cuza Suceava – afișat astăzi, 10.07.2023

Formular CONTESTAȚIE pentru candidații care au susținut proba scrisă la Centrul de concurs nr. 2, organizat la Școala Gimnazială Miron Costin Suceava – afișat astăzi, 10.07.2023

Formular CONTESTAȚIE pentru candidații care au susținut proba scrisă la Centrul de concurs nr. 3, organizat la Colegiul Tehnic “Petru Mușat” Suceava – afișat astăzi, 10.07.2023

Precizări privind depunerea contestațiilor Suceava – afișat astăzi, 10.07.2023

Anunț! Atenția candidaților absolvenți 2023/Absolvent DPPD 2023

Disciplinele de concurs la care se va susține proba scrisă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar din data de 12 iulie 2023 organizat la CENTRUL NR. 1: COLEGIUL TEHNIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" SUCEAVA - afișat astăzi, 4 iulie 2023

Disciplinele de concurs la care se va susține proba scrisă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar din data de 12 iulie 2023, organizat la CENTRUL NR. 2: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRON COSTIN" SUCEAVA - afișat astăzi, 4 iulie 2023

Disciplinele de concurs la care se va susține proba scrisă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar din data de 12 iulie 2023 organizat la CENTRUL NR. 3: COLEGIUL TEHNIC "PETRU MUȘAT" SUCEAVA - afișat astăzi, 4 iulie 2023

OUG nr. 56 din 11.06.2023 - afișat astăzi, 12.06.2023

 Lista candidaților cu statut de angajat pe durata de viabiitate a postului didactic/catedrei, respectiv cu statut de titular repartizați în unitățile de învățământ preuniversitar pentru a susține inspecția specială la clasă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2023 – afișat astăzi, 24 mai 2023

 Lista candidaților repartizați în unitățile de învățământ preuniversitar pentru a susține inspecția specială la clasă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2023 – afișat astăzi, 24 mai 2023

Lista candidaților repartizați în unitățile de învățământ preuniversitar pentru a susține proba practică din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2023 – afișat astăzi, 24 mai 2023

Lista candidaților care au depus dosar de înscriere la Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2023 și pentru care conducerea Ministerului Educației NU a acordat acceptul pentru participarea la proba scrisă pentru disciplina de concurs solicitată – afișat astăzi, 24 mai 2023

Anunț privind susținerea inspecțiilor speciale la clasă și a probelor practice din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2023 – afișat astăzi, 23.05.2023Lista candidaților cu statut de angajat pe durata de viabilitatea postului didactic/catedrei, respectiv cu statut de titular repartizați în unitățile de învățământ preuniversitar pentru a susține inspecția specială la clasă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2023 – afișat astăzi, 23.05.2023

Lista candidaților repartizați în unitățile de învățământ preuniversitar pentru a susține inspecția specială la clasă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2023 – afișat astăzi, 23.05.2023

Lista candidaților repartizați în unitățile de învățământ preuniversitar pentru a susține inspecția specială la clasă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2023 (cu solicitări în curs de soluţionare) – afișat astăzi, 23.05.2023

Lista candidaților repartizați în unitățile de învățământ preuniversitar pentru a susține proba practică din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2023 – afișat astăzi, 23.05.2023

Lista candidaților care au solicitat echivalarea inspecției speciale la clasă/probei practice din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2023 – afișat astăzi, 23.05.2023

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete de la nivelul județului Suceava pentru anul școlar 2023-2024, afișat astăzi, 5 mai 2023

Transmiterea în format electronic dosarele de înscriere la Concursul naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2023

Alocarea posturilor didactice/ catedrelor la centrele de înscriere pentru Concursul naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea mai-august 2023 - Afișat astăzi, 03.05.2023

Programul de depunere a dosarelor în centrele de înscriere la Concursul naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea mai-august 2023- Afișat astăzi, 03.05.2023

Programul de validare a înscrierii, prin semnătură, de către candidați - Afișat astăzi, 03.05.2023

Anunț! În atenția absolvenților promoției 2023/ absolvenților 2023 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic înscriși la concursul de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar, sesiunea 2023 - Afișat astăzi, 03.05.2023

Coperta dosarului de înscriere la concurs național de ocupare a posturilor didactice /catedrelor din învățământul preuniversitar, sesiunea 2023 - Afișat astăzi, 03.05.2023

Cerere de înscriere la concursul naţional/judeţean/testarea la nivel judeţean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2023 - Afișat astăzi, 03.05.2023

Fișa de înscriere la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din învățământul preuniversitar, sesiunea 2023 - Afișat astăzi, 03.05.2023

Calculul mediei de departajare - Afișat astăzi, 03.05.2023

Declarație pe proprie răspundere precum că nu desfășor activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice - Afișat astăzi, 03.05.2023

Declarație pe proprie răspundere privind folosirea rezultatelor inspecțiilor la clasă în profilul postului din cadrul examenului de titularizare și la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar din 12 iulie 2023 - Afișat astăzi, 03.05.2023

Extras din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din îînvăţământul preuniversitar în anul şcolar 2023-2024: Organizarea şi desfăşurarea concursului naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar - Afișat astăzi, 03.05.2023

Extras din Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2023 – 2024: Calendarul concursului naţional a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2023 - Afișat astăzi, 03.05.2023

9_5_specializari_invatamant special_fara atestat educatie speciala_122

Centralizatorul privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile și specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2023 (aprobat prin ordinul de ministru nr. 3.656/13.02.2023) – afișat astăzi, 16.03.2023

Programele valabile pentru concursul de titularizare din anul 2023 – afișat astăzi, 16.03.2023

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete de la nivelul județului Suceava pentru anul școlar 2023-2024 - afișat astăzi, 15 martie 2023

Ședința de repartizare la nivel județean pentru cadrele didactice titulare/angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicită completarea normei didactice/soluționarea restrângerii de activitate, începând cu 01.09.2023.

Lista rezultatelor obținute la inspecție specială la clasă sau probă practică de către cadrele didactice titulare înscrise la etapa de soluționare a reducerii de activitate prin completarea normei, sesiunea 2023

Lista rezultatelor obținute la inspecție specială la clasă sau probă practică de către cadrele didactice titulare înscrise la etapa de soluționare a reducerii de activitate prin transfer consimțit, sesiunea 2023.

 Tabel nominal cuprinzând cadrele didactice titulare înscrise la etapa de soluționare a reducerii de activitate prin transfer consimțit/ completare a normei didactice care vor susține inspecție specială la clasă sau probă practică în perioada 28 februarie-3 martie 2023 - afișat astăzi, 27.02.2023

Tabel nominal cuprinzând cadrele didactice titulare/ angajate pe durata de viabilitate a postului, care în perioada 22-27 februarie 2023 au depus dosar de înscriere pentru participarea la etapa de completare a normei didactice de predare la nivelul județului Suceava, începând cu data de 01.09.2023 – afișat astăzi, 28 februarie 2023

Tabel nominal cuprinzând cadrele didactice titulare, care în perioada 22-27 februarie 2023 au depus dosar de înscriere pentru participarea la etapa de transferare a personalului didactic disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare ori prin desființarea unor unități de învățământ de predare la nivelul județului Suceava, începând cu data de 01.09.2023 – afișat astăzi, 28 februarie 2023

Condiţiile specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ valabile de la nivelul județului Suceava pentru anul școlar 2023-2024 - afișat astăzi, 21.02.2023

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete de la nivelul județului Suceava pentru anul școlar 2023-2024 - afișat astăzi, 21.02.2023

Lista cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate începând cu data de 01.09.2023 - afișat astăzi, 21.02.2023

 Tabel nominal cu rezultatele obţinute la inspecţiile speciale la clasă susținute, în perioada 25-27 ianuarie 2023, de către cadrele didactice titulare care au solicitat întregirea normei didactice de predare-învățare-evaluare pe o unitate de învățământ/ specializare/ specializări începând cu data de 01.09.2023, în conformitate cu prevederile art. 24 din Metodologia-cadru de mobilitate a personalului didactic de predare în anul școlar 2023-2024 aprobată prin OME nr. 6218/09.11.2022 - afișat astăzi, 27.01.2023

FIŞA DE EVALUARE a activităţii profesionale, didactice şi ştiinţifice a cadrelor didactice titulare, participante la etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2023-2024

Tabel nominal cuprinzând cadrele didactice titulare care au solicitat întregirea normei didactice de predare-învățare-evaluare pe o unitate de învățământ/specializare/specializări începând cu data de 01.09.2023, în conformitate cu prevederile art. 24 din Metodologia-cadru de mobilitate a personalului didactic de predare în anul școlar 2023-2024 aprobată prin OME nr. 6218/09.11.2022, repartizate pentru susţinerea inspecțiilor speciale la clasă în perioada 25-27 ianuarie 2023 - afișat astăzi, 20.01.2023

Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2023 – 2024 – afișat astăzi, 05.12.2022

Ordinul Ministrului Educației nr. 6.218 din 09.11.2022, pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023-2024– afișat astăzi, 29.11.2022

Cerere pentru completarea normei didactice de predare – afișat astăzi, 05.12.2022

Cerere pentru obţinerea acordului/acordului de principiu pentru transfer/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ/modificarea repartizării pe perioada viabilității postului/modificarea încadrării – afișat astăzi, 05.12.2022

Cerere de transfer pentru restrângere de activitate/ pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ (sau la cerere în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2)/ modificarea repartizării pe perioada viabilității postului/modificarea încadrării – afișat astăzi, 05.12.2022

Cerere de repartizare pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioada viabilității postului, conform prevederilor art. 931 din Legea educației naționale nr. 1/ 2011, cu modificările și completările ulterioare – afișat astăzi, 05.12.2022

Cerere de pretransfer prin schimb de posturi prin consimţământ scris/ modificarea repartizării pe perioada viabilității postului prin schimb de posturi prin consimţământ scris – afișat astăzi, 05.12.2022

Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2023 - 2024 – afișat astăzi, 05.12.2022

Cerere de înscriere la concursul naţional/judeţean/testarea la nivel judeţean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2023 – afișat astăzi, 05.12.2022

Calculul mediei de departajare – afișat astăzi, 05.12.2022

 Specializări care conferă dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul special, fără să mai fie necesar un stagiu atestat de pregătire teoretică şi practică în educaţie specială, efectuat separat, în afara pregătirii iniţiale – afișat astăzi, 05.12.2022

 Acord pentru detaşare în interesul învăţământului în anul şcolar 2022-2023 – afișat astăzi, 05.12.2022

 Cerere de detaşare la cerere prin concurs specific – afișat astăzi, 05.12.2022

Cerere de detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată – afișat astăzi, 05.12.2022

Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza notei/ mediei de cel puţin 7,00 (șapte) obţinute la concursurile naţionale pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 sau 2017 – afișat astăzi, 05.12.2022

Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor de cel puţin 5 (cinci) obţinute la concursurile naţionale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2022, 2021 sau 2020 – afișat astăzi, 05.12.2022

Cerere de încadrare, în anul şcolar 2023-2024, în sistemul de plata cu ora – afișat astăzi, 05.12.2022

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anunt! Organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de educatoare la nivelul unității de învățământ: Grădinița cu Program Prelungit "Pinocchio" Fălticeni - afișat astăzi 07.11.2022

Rezultatele finale obținute de candidații înscriși la Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la nivelul judeţului Suceava din data de 30 august 2022 – afișat astăzi, 31 august 2022

Rezultatele finale obținute de candidații înscriși la Testarea pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la nivelul judeţului Suceava din data de 30 august 2022 – afișat astăzi, 31 august 202

Anunț! Programarea ședințelor de repartizare a candidaților pe posturile didactice/catedrele rămase neocupate valabile pentru anul școlar 2022-2023 – afișat astăzi, 31 august 2022

 Lista notelor initiale Concurs - suplinire calificată

Lista notelor initiale Testare - suplinire necalificată

Rezultatele obținute de către candidaţii care au susținut proba practică în cadrul Concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la nivelul judeţului Suceava din data de 30 august 2022 - listă reactualizată afișată astăzi, 30 august 2022

Rezultatele obținute de către candidaţii care au susținut proba practică în cadrul Concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la nivelul judeţului Suceava din data de 30 august 2022 – afișat astăzi, 29 august 2022

Repartizarea candidaților înscriși la CONCURSUL JUDEȚEAN pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor în învățământul preuniversitar de stat, din 30 august 2022 – afișat astăzi, 29 august 2022

Repartizarea candidaților înscriși la Testarea județeană pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor în învățământul preuniversitar de stat din 30 august 2022 – afișat astăzi, 29 august 2022

Anunț – În atenția candidaților înscriși la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate la nivelul judeţului, sesiunea 2022- afișat astăzi, 2 august 2022

Anunț – În atenția candidaților înscriși la testarea pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate la nivelul judeţului, sesiunea 2022- afișat astăzi, 2 august 2022

Anunț! Programarea susținerii probelor practice din cadrul Concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la nivelul judeţului Suceava - afișat astăzi, 28 august 2022

Anunț privind programarea ședinței de repartizare din data 23 august 2022 – afișat astăzi, 22 august 2022

Fișă de înscriere la concursul județean/testarea județeană din data de 30 august 2022

Declarație pe proprie răspundere - concursul județean/testarea județeană din data de 30 august 2022

Lista cu punctajele obținute în urma evaluării dosarelor depuse de către cadrele didactice titulare în vederea participării la etapa de detașare la cerere cu punctaj specific, sesiunea 2022

Anunț! Programarea ședinței de repartizare a cadrelor didactice titulare înscrise la etapa de detașare la cerere prin concurs specific - afișat astăzi, 19 august 2022

Anunț! Reprogramarea ședinței de repartizare pe posturi didactice/ catedre vacante/rezervate din învățământul preuniversitar din data de 18.08.2022

Anunț privind programarea ședințelor de repartizare din data de 18 august 2022 – afișat astăzi, 17 august 2022

Anunț privind programarea ședințelor de repartizare din data de 18 august 2022 – afișat astăzi, 11 august 2022

Cerere de înscriere la concursul naţional/judeţean/testarea la nivel judeţean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2022 - afișat astăzi, 4 august 2022

Anunț privind programarea ședințelor de repartizare din data de 18 august – afișat astăzi, 4 august 2022

Calendarul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate la nivelul judeţului, sesiunea 2022- afișat astăzi, 2 august 2022

Calendarul testării pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate la nivelul judeţului, sesiunea 2022- afișat astăzi, 2 august 2022

Anunț – În atenția candidaților înscriși la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate la nivelul judeţului, sesiunea 2022- afișat astăzi, 2 august 2022

Anunț – În atenția candidaților înscriși la testarea pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate la nivelul judeţului, sesiunea 2022- afișat astăzi, 2 august 2022

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete de la nivelul județului Suceava pentru anul școlar 2022-2023 - afișată astăzi, 2 august 2022

Programarea ședințelor de repartizare a candidaților, indiferent de statutul acestora, care au obținut note de cel puțin 7 (șapte) la proba scrisă, respectiv la inspecția specială/proba practică din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din data de 13 iulie 2022– afișat astăzi, 28 iulie 2022

Programarea ședințelor de repartizare a cadrelor didactice titulare și a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică de predare incompletă, care se încadrează în prevederile art. 74 alin. (3) lit. b)-f) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 5578/10.11.2021– afișat astăzi, 28 iulie 2022

Graficul de vizualizare a lucrărilor scrise din cardrul concursului național de ocupare a posturilor didactice, catedrelor declarate vacante/rezervate, sesiunea 2022 - afișat astăzi, 28 iulie 2022

Rezultatele finale obținute după soluționarea contestațiilor din cadrul Concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2022– afișat astăzi, 27 iulie 2022

Rezultatele finale obținute după soluționarea contestațiilor din cadrul Concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2022 – afișat astăzi, 27 iulie 2022

Rezultatele obținute la proba scrisă din cadrul Concursului de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor din învățământul preuniversitar din 13 iulie 2022 - afișat astăzi, 19.07.2022

Accesul candidaților în sălile din centrele de concurs la proba scrisă este permis PÂNĂ LA ORA 8.00 - afișat astăzi, 11.07.2022

Anunț privind depunerea contestațiilor la nota obținută la proba scrisă din cadrul Concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor în învățământul preuniversitar, sesiunea 2022 - afișat astăzi, 11.07.2022

Formular pentru depunerea contestației - Centrul nr. 1, organizat la Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava

Formular pentru depunerea contestației - Centrul nr. 2, organizat la Școala Gimnazială “Miron Costin” Suceava

Formular pentru depunerea contestației - Centrul nr. 3, organizat la Colegiul Tehnic “Petru Mușat” Suceava

Lista candidaților înscriși la nivelul județului Suceava pentru susținerea probei scrise din cadrul Concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor în învățământul preuniversitar, sesiunea 2022 - afișat astăzi, 11.07.2022

Lista candidaților înscrişi pentru susţinerea probei scrise din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor în învățământul preuniversitar de stat, 13 iulie 2022 --- REPARTIZAȚI PE SĂLI la CENTRUL NR. 1: COLEGIUL TEHNIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" SUCEAVA – afișat astăzi, 11 iulie 2022

Lista candidaților înscrişi pentru susţinerea probei scrise din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor în învățământul preuniversitar de stat, 13 iulie 2022 --- REPARTIZAȚI PE SĂLI la CENTRUL NR. 2: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRON COSTIN" SUCEAVA– afișat astăzi, 11 iulie 2022

Lista candidaților înscrişi pentru susţinerea probei scrise din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor în învățământul preuniversitar de stat, 13 iulie 2022 --- REPARTIZAȚI PE SĂLI la CENTRUL DE CONCURS NR. 3: COLEGIUL TEHNIC „PETRU MUȘAT” SUCEAVA – afișat astăzi, 11 iulie 2022

Anunț! În atenția absolvenților promoției 2022/ absolvenților 2022 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic înscriși la concursul de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar, sesiunea 2022 care nu au validat fișele de înscriere în perioada 6-8 iulie 2022 - afișat astăzi 8 iulie 2022

 Disciplinele de concurs la care se va susține proba scrisă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar din data de 13 iulie 2022 organizat la CENTRUL NR. 3: COLEGIUL TEHNIC "PETRU MUȘAT" SUCEAVA - afișat astăzi, 4 iulie 2022

Disciplinele de concurs la care se va susține proba scrisă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar din data de 13 iulie 2022, organizat la CENTRUL NR. 2: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRON COSTIN" SUCEAVA - afișat astăzi, 4 iulie 2022

Disciplinele de concurs la care se va susține proba scrisă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar din data de 13 iulie 2022 organizat la CENTRUL NR. 1: COLEGIUL TEHNIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" SUCEAVA - afișat astăzi, 4 iulie 2022 

Rezultatele inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice obținute de către candidații înscriși la Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2022 - afișat astăzi, 4 iulie 2022

Lista cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscrise la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2022, care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate - Afișat și reactualizat astăzi, 22.06.2022

Lista candidaților care au solicitat folosirea rezultatele inspecțiilor la clasă în profilul postului și la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar din 13 iulie 2022 – afișat astăzi, 24 mai 2022

Lista candidaților repartizați în unitățile de învățământ preuniversitar pentru a susține proba practică din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2022 – afișat astăzi, 23 mai 2022 – reactualizată în data de 24 mai 2022

Lista cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscrise la Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2022, care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate – afișat astăzi, 23 mai 2022 – reactualizată în data de 24 mai 2022

Lista candidaților repartizați în unitățile de învățământ preuniversitar pentru a susține inspecția specială la clasă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2022 – afișat astăzi, 23 mai 2022 – reactualizată în data de 24 mai 2022

Lista cu punctajele obținute în urma evaluării dosarelor depuse de către cadrele didactice titulare în vederea participării la etapa de detașare la cerere, sesiunea 2022 - afișat astăzi, 23.05.2022

Anunt! În atenția tuturor candidaților care au depus dosar de înscriere la Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2022 și care vor susține inspecții speciale la clasă și/sau probe practice angajate – afișat astăzi, 23 mai 2022

Lista candidaților repartizați în unitățile de învățământ preuniversitar pentru a susține inspecția specială la clasă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2022 – afișat astăzi, 23 mai 2022

Lista candidaților repartizați în unitățile de învățământ preuniversitar pentru a susține proba practică din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2022 – afișat astăzi, 23 mai 2022

Lista cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscrise la Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2022, care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate – afișat astăzi, 23 mai 2022

Lista posturilor vacante/rezervate pentru concurs la nivel national - 7 mai 2022

Alocarea posturilor didactice/ catedrelor la centrele de înscriere pentru Concursul naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea mai-august 2022 - Afișat astăzi, 05.05.2022

Copertă dosarului de înscriere la concursul de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar – afișat astăzi, 6 mai 2022

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete de la nivelul județului Suceava pentru anul școlar 2022-2023 – afișat astăzi, 6 mai 2022

Declarație pe proprie răspundere că nu desfășor activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice – pentru Centrul de înscriere nr. 1: Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava – afișat astăzi, 6 mai 2022

Declarație pe proprie răspundere că nu desfășor activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice – pentru Centrul de înscriere nr. 2: Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava – afișat astăzi, 6 mai 2022

Declarație pe proprie răspundere că nu desfășor activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice – pentru Centrul de înscriere nr. 3: Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava – afișat astăzi, 6 mai 2022

Declarație pe proprie răspundere că nu desfășor activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice – pentru Centrul de înscriere nr. 4: Inspectoratul Școlar Județean Suceava – afișat astăzi, 6 mai 2022

Declarație pe proprie răspundere candidat înscris/înscrisă la examenul național de definitivare în învățământ în JUDEȚUL SUCEAVA, sesiunea 2022, declar pe propria răspundere că doresc să folosesc rezultatele inspecțiilor la clasă în PROFILUL POSTULUI și la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar din 13 iulie 2022 – pentru Centrul de înscriere nr. 1: Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava – afișat astăzi, 6 mai 2022

Declarație pe proprie răspundere candidat înscris/înscrisă la examenul național de definitivare în învățământ în JUDEȚUL SUCEAVA, sesiunea 2022, declar pe propria răspundere că doresc să folosesc rezultatele inspecțiilor la clasă în PROFILUL POSTULUI și la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar din 13 iulie 2022 – pentru Centrul de înscriere nr. 2: Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava – afișat astăzi, 6 mai 2022

Declarație pe proprie răspundere candidat înscris/înscrisă la examenul național de definitivare în învățământ în JUDEȚUL SUCEAVA, sesiunea 2022, declar pe propria răspundere că doresc să folosesc rezultatele inspecțiilor la clasă în PROFILUL POSTULUI și la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar din 13 iulie 2022 – pentru Centrul de înscriere nr. 3: Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava – afișat astăzi, 6 mai 2022

Declarație pe proprie răspundere candidat înscris/înscrisă la examenul național de definitivare în învățământ în JUDEȚUL SUCEAVA, sesiunea 2022, declar pe propria răspundere că doresc să folosesc rezultatele inspecțiilor la clasă în PROFILUL POSTULUI și la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar din 13 iulie 2022 – pentru Centrul de înscriere nr. 4: Inspectoratul Școlar Județean Suceava – afișat astăzi, 6 mai 2022

Programul de depunere a dosarelor în centrele de înscriere la Concursul naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea mai-august 2022- Afișat astăzi, 05.05.2022

Programul de validare a înscrierii, prin semnătură, de către candidați - Afișat astăzi, 05.05.2022

Anunț! În atenția absolvenților promoției 2022/ absolvenților 2022 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic înscriși la concursul de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar, sesiunea 2022- Afișat astăzi, 05.05.2022

Anunț! Afișarea listei tuturor candidaților înscriși pentru susținerea inspecției speciale la clasă/probei practice/orale la unitățile la care au fost repartizați - Afișat astăzi, 05.05.2022

 

 

FIŞA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSURILE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE (2022), afișat asăzi 03.05.2022

EXTRAS din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023, anexă la ordinul ministrului educaţiei nr. 5578/10.11.2021 - privind ORGANIZAREA și DESFĂȘURAREA CONCURSULUI NAȚIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2022 – afișat astăzi, 2 mai 2022din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023, anexă la ordinul ministrului educaţiei nr. 5578/10.11.2021 - privind ORGANIZAREA și DESFĂȘURAREA CONCURSULUI NAȚIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar,  sesiunea 2022 – afișat astăzi, 2 mai 2022

EXTRAS din C A L E N D A R U L mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2022 – 2023 - privind concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2022 – afișat astăzi, 2 mai 2022

CEREREA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL NAŢIONAL/judeţean/testarea la nivel judeţean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2022– afișat astăzi, 2 mai 2022

Calculul MEDIEI de DEPARTAJARE – afișat astăzi, 2 mai 2022

Ordinul Ministrului Educației nr. 5852/20.12.2021 de aprobare a CENTRALIZATORULUI privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru concursul național de definitivare în învățământ 2022– afișat astăzi, 2 mai 2022

SPECIALIZĂRI care conferă dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul special, fără să mai fie necesar un stagiu atestat de pregătire teoretică şi practică în educaţie specială, efectuat separat, în afara pregătirii iniţiale – afișat astăzi, 2 mai 2022 care conferă dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul special, fără să mai fie necesar un stagiu atestat de pregătire teoretică şi practică în educaţie specială, efectuat separat, în afara pregătirii iniţiale – afișat astăzi, 2 mai 2022

M O D E L E DE S U B I E C T E pentru Concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar 2022 – afișat astăzi, 2 mai 2022

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete de la nivelul județului Suceava pentru anul școlar 2022-2023 - afișat astăzi, 12.04.2022

Programarea ședințelor de repartizare a cadrelor didactice titulare/angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, care participă la etapa de transfer/pretransfer/schimb de posturi/modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei - afișat astăzi, 01.04.2022

Programul pentru depunerea contestațiilor la punctajele acordate cadrele didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar – afișat astăzi, 28.03.2022

Tabel nominal cuprinzând cadrele didactice titulare, care în perioada 22-25 martie 2022 au depus dosar de înscriere pentru participarea la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar de la nivelul județului Suceava – afișat astăzi, 28.03.2022

Tabel nominal cuprinzând cadrele didactice cu statut de cadru didactic angajat pe durata de viabilitate a postului care, în perioada 22-25 martie 2022, au depus dosar de înscriere pentru participarea la etapa de modificare a repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră între unitățile de învățământ preuniversitar de la nivelul județului Suceava – afișat astăzi, 28.03.2022

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete de la nivelul județului Suceava pentru anul școlar 2022-2023 - afișat astăzi, 22.03.2022

Condițiile specifice de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar în etapa de pretransfer consimțit, sesiunea 2022 avizate de către Comisia județeană de mobilitate - afișat astăzi, 22 martie 2022

Lista cadrelor didactice pentru care s-a propus modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, începând cu anul școlar 2021-2022, dar NU ÎNTRUNESC CONDIȚIILE GENERALE ȘI SPECIFICE impuse conform prevederilor art. 93^1 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. i), art. 51-53 și art. 113 alin. (1)-(2) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022-2023, aprobată prin OME nr. 5578/10.11.2021, numită în continuare Metodologie, la termenul prevăzut la pct. I, alin. (6) – afișat astăzi, 21.03.2022

Lista cadrelor didactice pentru care s-a propus modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, începând cu anul școlar 2022-2023, în condițiile art. 93^1 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. i), art. 51-53 și art. 113 alin. (1)-(2) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022-2023, aprobată prin OME nr. 5578/10.11.2021, numită în continuare Metodologie, la termenul prevăzut la pct. I, alin. (6) – afișat astăzi, 21.03.2022

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete de la nivelul județului Suceava pentru anul școlar 2022-2023- afișat astăzi, 14.03.2022

Programarea ședinței de repartizare pentru soluționarea cererilor de restrângere de activitate parțiale sau totale, sesiunea 2022 - afișat astăzi, 07.03.2022edinței de repartizare pentru soluționarea cererilor de restrângere de activitate parțiale sau totale, sesiunea 2022 - afișat astăzi, 07.03.2022

Tabel nominal cuprinzând cadrele didactice titulare care intră în reducere de activitate, începând cu 1.09.2022.

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete de la nivelul județului Suceava pentru anul școlar 2022-2023 - afișat astăzi, 21.02.2022

C A L E N D A R U L mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2022 - 2023 – afișat astăzi, 10.02.2022

Ordinul Ministrului Educației nr. 5852/20.12.2021 de aprobare a CENTRALIZATORULUI privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru concursul național de definitivare în învățământ 2022 – afișat astăzi, 10.02.2022

M O D E L E DE S U B I E C T E pentru Concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar 2022

 

Cerere pentru completarea normei didactice de predare la nivelul inspectoratului școlar – afișat astăzi, 10.02.2022

Cerere pentru obţinerea acordului/acordului de principiu pentru transfer/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ/modificarea repartizării pe perioada viabilității postului – afișat astăzi, 10.02.2022

Cerere de transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ (sau la cerere în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2)/modificarea repartizării pe perioada viabilității postului – afișat astăzi, 10.02.2022

 Cerere de repartizare pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioada viabilității postului, conform prevederilor art. 93^1 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare – afișat astăzi, 10.02.2022

Cerere de pretransfer prin schimb de posturi prin consimţământ scris/modificarea repartizării pe perioada viabilității postului prin schimb de posturi prin consimţământ scris – afișat astăzi, 10.02.2022

Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2022-2023 pentru cadrele didactice angajate pe perioadă determinată care se încadrează în prevederile art. 63 sau art. 87 din Metodologie – afișat astăzi, 10.02.2022

Cerere de înscriere la concursul naţional/judeţean/testarea la nivel judeţean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2022 – afișat astăzi, 10.02.2022

Calculul mediei de departajare – afișat astăzi, 10.02.2022

Specializări care conferă dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul special, fără să mai fie necesar un stagiu atestat de pregătire teoretică şi practică în educaţie specială, efectuat separat, în afara pregătirii iniţiale – afișat astăzi, 10.02.2022

Cerere pentru obţinerea acordului pentru detaşare în interesul învăţământului în anul şcolar 2022-2023 – afișat astăzi, 10.02.2022

Cerere de detaşare la cerere prin concurs specific – afișat astăzi, 10.02.2022

Cerere de detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată– afișat astăzi, 10.02.2022

Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza notei/mediei de cel puţin 7,00 (șapte) obţinute la concursurile naţionale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 sau 2016 (se completează de cadrele didactice calificate nerepartizate, care au participat la concursuri naţionale, sesiunile 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 sau 2016 care au obţinut cel puţin nota 7,00 (șapte), iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obținut note sub 7,00 (șapte) la concursuri naţionale) – afișat astăzi, 10.02.2022

Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza notei/mediei de cel puţin 7,00 (șapte) obţinute la concursurile naţionale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 sau 2016 ( se completează de cadrele didactice calificate nerepartizate, care au participat la concursuri naţionale, sesiunile 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 sau 2016 care au obţinut cel puţin nota 7,00 (șapte), iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obținut note sub 5,00 (cinci) la concursuri naționale) – afișat astăzi, 10.02.2022

Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursurile naţionale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2021, 2020 sau 2019 (se completează de cadrele didactice calificate nerepartizate, care au participat la concursul din 2021, 2020 sau 2019 şi au obţinut cel puţin media/nota 5,00 (cinci), iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obținut note sub 5,00 (cinci), la concursuri naționale.) – afișat astăzi, 10.02.2022

Cerere de încadrare, în anul şcolar 2022-2023, în sistemul de plata cu ora – afișat astăzi, 10.02.2022

Fişa de evaluare a activităţii profesionale, didactice şi ştiinţifice a cadrelor didactice titulare, participante la etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022—2023, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 5.578/2021

 

 Încadrare în sistemul plata cu ora/cumul

  1.  Cerere de încadrare în sistemul PLATA CU ORA/CUMUL pentru anul şcolar 2016-2017

PARTEA 1  -  CULTURĂ GENERALĂ

PARTEA 2  -  CULTURĂ GENERALĂ

PARTEA 3  -  CULTURĂ GENERALĂ

PARTEA 4  -  CULTURĂ GENERALĂ

PARTEA 5  -  CULTURĂ GENERALĂ

PARTEA 6  -  INVĂȚĂMÂNT SPECIAL

PARTEA 7  -  DISCIPLINE TEHNOLOGICE

PARTEA 8  -  INSTRUIRE PRACTICĂ

PARTEA 9  -  PALATE ȘI CLUBURI

PARTEA 10 - PALATE ȘI CLUBURI

Ordin MEN nr. 3384/24.02.2017 - aprobarea Anexelor nr. 1-21 la Centralizator- discipline/module corespunzătoare profilului posturilor din aria curriculara Tehnologii - discipline tehnologice

ANEXELE NR. 1 - 21 TEHNOLOGII - DISCIPLINE TEHNOLOGICE

Noutăţi M.E.C.

Feed not found!

 sesizari

 t

 index

 

 

 admitere

Secretariatul General al Guvernului

logo sgg

E-mail

Rețele de resurse educaționale deschise (RED)

retele

Proiect finantat Granturile SEE

logo eea grants glow2

 Erasmus

Anticoruptie

Tu poți face lumină

Consultare publică

consultare publica